IN GESPREK MET BRABANDERS: LEVENDIG MET EEN ZACHTE G

We toerden langs elf locaties in de vier regio’s om met Brabanders kort in gesprek te gaan over de levendigheid op deze plekken en wat wensen zijn voor de toekomst. Met een grote G als publieksvanger voerden we 575 gesprekken in dorpen en (grote) steden. 

MET BRABANDERS IN GESPREK OVER HUN VRIJETIJDSBESTEDING

Zet voerde de regie over een mensgerichte verkenning die leidde tot waardevolle inzichten op het gebied van behoeften, voorwaarden, wensen en patronen over de vrijetijdsbesteding van de Brabander. De uitkomsten geven richting aan het participatieproces én het nieuwe beleidskader voor Levendig Brabant.

Z-Lab Waterpoort

De partijen betrokken bij Waterpoort hebben de behoefte om het gebied als geheel een stap verder te brengen. Maar hoe doe je dat? In welke richting? En wat ís Waterpoort dan eigenlijk? Met deze puzzel gingen we vier dagen aan de slag in een Z-lab, onze designsprint voor maatschappelijke vraagstukken.

Serious game mobiliteit

Goede mobiliteit is van groot belang voor een gemeente, op ruimtelijk, economisch én sociaal vlak. Juist daarom is het zo belangrijk perspectieven te bundelen om tot juiste oplossingen te komen. We merken dat het gesprek over domeinen heen voeren niet vanzelf gaat. Daarom ontwikkelden wij een tool die inspirerend en leerzaam is. 

Breda betrekt bewoners bij de energietransitie

Om energiearmoede - en dus een verdere tweedeling in de samenleving - te voorkomen, onderzochten we in opdracht van de gemeente Breda hoe particuliere huurders en woningeigenaren met een smalle beurs tóch kunnen aansluiten bij de energietransitie.

 

Vitaal buitengebied Zundert - fase 2

De eerste fase is ondertussen afgerond en stond vooral in het teken van voorbereiden op de uitvoerende fase. Inmiddels zijn we actief aan de slag met casussen in zeven deelgebieden van de gemeente Zundert.

STRAATNL: HOE BEWONERS EN OVERHEID ZICH SAMEN VOORBEREIDEN OP EXTREEM WEER

In het project StraatNL verkennen we in Tilburg en Venlo hoe overheid en bewoners samen invulling kunnen geven aan de Omgevingswet en wat creatieven in dat proces kunnen toevoegen. Zet begeleidt het social design proces. 

Z-LAB Wat-er leeft

In dit Z-lab hebben we gewerkt aan het vormgeven van het Regionaal Water en Bodem Programma voor de komende jaren. Dat gaat om uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, schoon en veilig water, verdroging en vitale bodem. Hoe werk je in al deze opgaven met de samenleving aan gedragen oplossingen?  

Onderzoek mobiliteitsbehoefte

Mobiliteit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en de begrippen mobiliteitsarmoede of vervoersarmoede zijn steeds vaker in het nieuws. Om tot een goed aanbod te komen voor de diverse inwoners van een gemeente, in wijken en in dorpen, is het belangrijk de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen.

INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING FELLENOORD

Met de herontwikkeling van het gebied ‘Gasthuisvelden’ ontstaat een nieuw stuk stad in het centrum van Breda. Die veranderingen kunnen goed nieuws én slecht nieuws zijn voor omliggende wijken.

KEMPENLEF – VAN SPELEN MET NAAR STUREN OP IMPACT

Vergrijzing en ontgroening zet de zorgsector in het hele land vast. De zorgvraag blijft toenemen en ook het personeelsbestand in de (thuis)zorg vergrijst in rap tempo. Kempenlef combineert die krapte op de arbeidsmarkt met de veranderende zorgvraag van ouderen van vandaag.

Lokale inclusie agenda Heerlen

Heerlen wil een inclusieve gemeente zijn. Door haar Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen geeft zij invulling aan een centraal uitgangspunt van het VN-Verdrag Handicap: Nothing about us, without us.

Utrecht maakt werk van samenspeeltuinen

De gemeente Utrecht ziet samen spelen als belangrijk onderdeel van haar Lokale Inclusie Agenda. De stad Utrecht heeft 21 beheerde speeltuinen en heel veel openbare speelplekken. Slechts één van de speeltuinen, Speeltuin de Hoef, is al helemaal als samenspeeltuin ingericht.

Energie voor iedereen

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is veel opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen.

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN KRIJGEN 'ZICHT OP IMPACT'

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen. Op basis van deze informatie kunnen ze hun toegevoegde waarde aantonen voor belangrijke stakeholders en gericht bijsturen om hun doel zo effectief mogelijk te bereiken.

Samen Spelen Scholen

Zet ziet samen spelen als motor voor inclusie. Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen.

AGENDA SOCIAAL O13 ANNO 2020

De gemeente Tilburg stelde in 2017 de Agenda Sociaal 013 vast, op basis van gesprekken met de inwoners en partners in de stad. Zet bracht in kaart wat er anno 2020 gebeurt, bruist en leeft rond de kernopgaven van Tilburg als inclusieve stad.

Foto: Beeldveld fotografie

Tussenheid Hilvarenbeek - Terug naar de kern

Zet onderzocht de vooruitstrevende werkwijze van Tussenheid Hilvarenbeek, een netwerk van betrokken inwoners. Op basis van leren door experimenteren brachten we succesfactoren in kaart en wisten we samen met Tussenheid belangrijke verbeteringen te realiseren.

 

Rotterdam onbeperkt

Met het project “Rotterdam Onbeperkt” wil de gemeente Rotterdam het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking implementeren in Rotterdam. Zet werd gevraagd om samen met de gemeente de uitgangssituatie, speerpunten en ambities te inventariseren. 

Vitaal buitengebied Zundert - fase I

In de pilot Vitaal Buitengebied slaan overheden en inwoners van de gemeente Zundert de handen ineen om te werken aan vernieuwing van het buitengebied en een toekomstbestendige omgevingsvisie. Dit als onderdeel van de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd. 

Ontwikkelteam responsief en kerngericht werken altena

Hoe veranker je die responsieve manier van werken in je organisatie en hoe neem je de rest van je medewerkers daar in mee? De jonge fusiegemeente Altena vroeg Zet een ontwikkelteam mee in te richten.

Dementievriendelijk Brabant

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Zet versnelt en ondersteunt die beweging. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, gaan samen met partners nieuwe experimenten aan en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Mobiliteit is meedoen

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming. 

Samen Spelen Gemeenten

Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Een belangrijk aandachtspunt voor een inclusieve gemeente is het speelbeleid en speelvoorzieningen, voor alle kinderen, met én zonder handicap.

Iedereen telt mee in 's-Hertogenbosch

Toen het project van start ging, stak corona de kop op. Het lokale gehandicaptenplatform bedacht creatieve oplossingen om toch aandacht te vestigen op het VN-verdrag Handicap en concrete acties op touw te zetten. 
 

TILBURG VOOR IEDEREEN

In Tilburg checken we gebouwen op toegankelijkheid en betrekken we ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren en externe partijen bij het opstellen en uitrollen van de lokale inclusie agenda. 

ALTENA EXPERIMENTEERT MET HET NIEUWE SAMENSPEL

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Zet begeleidde het proces om de participatiebeweging van de grond te krijgen.

 

EFFECTENARENA FLORALIA PARK

Gemeente Oosterhout heeft aan sociaal onderneming Prospects@Work gevraagd om in het Floralia Park een innovatieve pilot uit te voeren. In deze pilot staan drie speerpunten centraal: begeleiding van cliënten met niet-geïndiceerde zorg, behoud Floralia Park en het uitvoeren van sociaal maatschappelijke initiatieven met bewoners uit de wijk.

'SOCAV': MEER EIGEN REGIE VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Met dit zorgconcept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat een persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze aanpak is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. Zet is betrokken bij het doorontwikkelen naar de thuissituatie.

MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet in 2015 een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. We voerden gesprekken met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, zorginstellingen en bewoners. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming.

Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.

Omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe ga je daar als corporatiemedewerker mee om?

BRABANT UITNODIGEND GROEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022 Brabant: uitnodigend groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken.