EFFECTENARENA FLORALIA PARK

Gemeente Oosterhout heeft aan sociaal onderneming Prospects@Work gevraagd om in het Floralia Park een innovatieve pilot uit te voeren. In deze pilot staan drie speerpunten centraal: begeleiding van cliënten met niet-geïndiceerde zorg, behoud Floralia Park en het uitvoeren van sociaal maatschappelijke initiatieven met bewoners uit de wijk.

KEMPENLEF – VAN SPELEN MET NAAR STUREN OP IMPACT

Vergrijzing en ontgroening zet de zorgsector in het hele land vast. De zorgvraag blijft toenemen en ook het personeelsbestand in de (thuis)zorg vergrijst in rap tempo. Kempenlef combineert die krapte op de arbeidsmarkt met de veranderende zorgvraag van ouderen van vandaag.

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN KRIJGEN 'ZICHT OP IMPACT'

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen. Op basis van deze informatie kunnen ze hun toegevoegde waarde aantonen voor belangrijke stakeholders en gericht bijsturen om hun doel zo effectief mogelijk te bereiken.

'SOCAV': MEER EIGEN REGIE VOOR MENSEN MET DEMENTIE

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit zorgconcept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat een persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze aanpak is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. Zet is betrokken bij het doorontwikkelen naar de thuissituatie.

Mobiliteitsconsulenten

Om het Openbaar Vervoer (OV) voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken zijn er niet alleen fysieke maatregelen nodig, zoals toegankelijke bussen, haltes, treinen en perrons. Minstens zo belangrijk is oog hebben voor de mentale toegankelijkheid. Je moet immers ook weten wat er is, en dat durven te gebruiken. In de regio West-Brabant en in het land van Cuijk zijn door Zet opgeleide vrijwilligers actief als Mobiliteitsconsulent.

ALTENA EXPERIMENTEERT MET HET NIEUWE SAMENSPEL

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet in 2015 een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. We voerden gesprekken met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, zorginstellingen en bewoners. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming.

Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.

TILBURG VOOR IEDEREEN

In Tilburg checken we gebouwen op toegankelijkheid en betrekken we ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren en externe partijen bij het opstellen en uitrollen van de lokale inclusie agenda. 

Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Zet begeleidde het proces om de participatiebeweging van de grond te krijgen.

 

Dementievriendelijke gemeenschap

Het bouwen van lokale dementievriendelijke netwerken is een belangrijke stap op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Zo creëren we bewustwording en doorbreken we taboes om sociale uitsluiting te voorkomen.

Omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe ga je daar als corporatiemedewerker mee om?

BRABANT UITNODIGEND GROEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022 Brabant: uitnodigend groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken.

STÉRK.BRABANT

Matchpoint voor sociale veerkracht, opgezet om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig te maken. We matchen vraag en aanbod in onze community. Wat we hiervan leren, delen we met Brabant.

Zorgeloos Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdat wil een icoon worden voor zorgeloos genieten. Ook voor mensen die zorg nodig hebben op vakantie. Maar hoe organiseer je zorgtoerisme en hoe borg je dat?

Zorgtoerisme Brabantse Kempen

Veel ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden kunnen alleen op vakantie als ze ter plekke de juiste zorg en hulpverlening kunnen krijgen. Net als thuis. Stichting Kempen Goed wilde voor deze groep een passend aanbod realiseren.

Groen in de buurt

Het samen bijhouden van een moestuin, siertuin of plantsoen kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In dit project leggen we de focus op dorps- of buurthuizen, de ontmoetingsplekken bij uitstek.

Mobiliteit Land van Cuijk

Krimp, bezuinigingen en een nieuwe concessie openbaar vervoer leidden in het Land van Cuijk tot bezorgdheid over de leefbaarheid. Zet begeleidde pilotprojecten rond een lokale vrijwillige vervoersdienst, vervoersinformatie door mobiliteitsconsulenten en de bereikbaarheid van het streekziekenhuis.