STRAATNL: HOE BEWONERS EN OVERHEID ZICH SAMEN VOORBEREIDEN OP EXTREEM WEER

In het project StraatNL verkennen we in Tilburg en Venlo hoe overheid en bewoners samen invulling kunnen geven aan de Omgevingswet en wat creatieven in dat proces kunnen toevoegen. Zet begeleidt het social design proces. 

INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING FELLENOORD

Met de herontwikkeling van het gebied ‘Gasthuisvelden’ ontstaat een nieuw stuk stad in het centrum van Breda. Die veranderingen kunnen goed nieuws én slecht nieuws zijn voor omliggende wijken.

Samen Spelen Scholen

Zet ziet samen spelen als motor voor inclusie. Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen.

AGENDA SOCIAAL O13 ANNO 2020

De gemeente Tilburg stelde in 2017 de Agenda Sociaal 013 vast, op basis van gesprekken met de inwoners en partners in de stad. Zet bracht in kaart wat er anno 2020 gebeurt, bruist en leeft rond de kernopgaven van Tilburg als inclusieve stad.

Foto: Beeldveld fotografie

Tussenheid Hilvarenbeek - Terug naar de kern

Zet onderzocht de vooruitstrevende werkwijze van Tussenheid Hilvarenbeek, een netwerk van betrokken inwoners. Op basis van leren door experimenteren brachten we succesfactoren in kaart en wisten we samen met Tussenheid belangrijke verbeteringen te realiseren.

 

Rotterdam onbeperkt

Met het project “Rotterdam Onbeperkt” wil de gemeente Rotterdam het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking implementeren in Rotterdam. Zet werd gevraagd om samen met de gemeente de uitgangssituatie, speerpunten en ambities te inventariseren. 

Vitaal buitengebied Zundert

In de pilot Vitaal Buitengebied slaan overheden en inwoners van de gemeente Zundert de handen ineen om te werken aan vernieuwing van het buitengebied en een toekomstbestendige omgevingsvisie. Dit als onderdeel van de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd. 

Ontwikkelteam responsief en kerngericht werken altena

Hoe veranker je die responsieve manier van werken in je organisatie en hoe neem je de rest van je medewerkers daar in mee? De jonge fusiegemeente Altena vroeg Zet een ontwikkelteam mee in te richten.

Energie voor iedereen

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is veel opzichten een uitdaging van formaat, ook met vergaande sociale consequenties. Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of in duurzame energiesystemen.

Dementievriendelijk Brabant

Noord-Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn. Zet versnelt en ondersteunt die beweging. Wij helpen bij het opzetten van lokale netwerken, gaan samen met partners nieuwe experimenten aan en organiseren kennisdeling en inspiratie.

Mobiliteit is meedoen

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming. 

STÉRK.BRABANT

Stérk.Brabant maakt maatschappelijke initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan sterker en toekomstbestendig. We brengen vraag en aanbod bij elkaar en zorgen voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen.

Samen Spelen Gemeenten

Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Een belangrijk aandachtspunt voor een inclusieve gemeente is het speelbeleid en speelvoorzieningen, voor alle kinderen, met én zonder handicap.

Iedereen telt mee in 's-Hertogenbosch

Toen het project van start ging, stak corona de kop op. Het lokale gehandicaptenplatform bedacht creatieve oplossingen om toch aandacht te vestigen op het VN-verdrag Handicap en concrete acties op touw te zetten. 
 

TILBURG VOOR IEDEREEN

In Tilburg checken we gebouwen op toegankelijkheid en betrekken we ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren en externe partijen bij het opstellen en uitrollen van de lokale inclusie agenda. 

Limburg Positief Gezond

Het scholingsplan Limburg Positief Gezond heeft tot doel zoveel mogelijk (toekomstige) Limburgse professionals op duurzame wijze te scholen in Positieve Gezondheid. De provincie Limburg heeft hiervoor subsidie vrijgemaakt en een facilitator van Zet aangesteld. 

ALTENA EXPERIMENTEERT MET HET NIEUWE SAMENSPEL

De bestuurders van de drie fuserende gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) grepen de gemeentelijke herindeling aan om de visie op de nieuwe gemeente Altena samen met inwoners vorm te geven, en concrete projecten tot uitvoering te brengen.

Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Zet begeleidde het proces om de participatiebeweging van de grond te krijgen.

 

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN KRIJGEN 'ZICHT OP IMPACT'

Met de meerdaagse training ‘Zicht op impact’ leren initiatieven uit de Stérk.Brabant community de resultaten en effecten van hun activiteiten in kaart brengen. Op basis van deze informatie kunnen ze hun toegevoegde waarde aantonen voor belangrijke stakeholders en gericht bijsturen om hun doel zo effectief mogelijk te bereiken.

EFFECTENARENA FLORALIA PARK

Gemeente Oosterhout heeft aan sociaal onderneming Prospects@Work gevraagd om in het Floralia Park een innovatieve pilot uit te voeren. In deze pilot staan drie speerpunten centraal: begeleiding van cliënten met niet-geïndiceerde zorg, behoud Floralia Park en het uitvoeren van sociaal maatschappelijke initiatieven met bewoners uit de wijk.

KEMPENLEF – VAN SPELEN MET NAAR STUREN OP IMPACT

Vergrijzing en ontgroening zet de zorgsector in het hele land vast. De zorgvraag blijft toenemen en ook het personeelsbestand in de (thuis)zorg vergrijst in rap tempo. Kempenlef combineert die krapte op de arbeidsmarkt met de veranderende zorgvraag van ouderen van vandaag.

'SOCAV': MEER EIGEN REGIE VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Met dit zorgconcept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat een persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze aanpak is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. Zet is betrokken bij het doorontwikkelen naar de thuissituatie.

Mobiliteitsconsulenten

Om het Openbaar Vervoer (OV) voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken, moeten mensen ook weten wat de mogelijkheden zijn en deze durven te gebruiken. In diverse Brabantse regio’s zijn door Zet opgeleide vrijwilligers actief als Mobiliteitsconsulent.

MOBILITEIT EN EENZAAMHEID

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet in 2015 een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. We voerden gesprekken met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, zorginstellingen en bewoners. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming.

Verstandelijke beperking en dementie

Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie, maar de aandacht voor deze doelgroep blijft achter. Door multidisciplinair en landelijk samen te werken willen we de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep verbeteren.

Omgaan met 'nieuwe buren'

In het kader van 'langer thuis' krijgen wijken en woningcorporaties te maken met meer mensen met dementie, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Hoe ga je daar als corporatiemedewerker mee om?

BRABANT UITNODIGEND GROEN

In het kader van de provinciale natuur- en landschapsvisie 2012-2022 Brabant: uitnodigend groen (BRUG) voert Zet verschillende activiteiten uit om de natuur voor iedere inwoner van Brabant toegankelijk te maken.

Zorgeloos Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdal wil een icoon worden voor zorgeloos genieten. Ook voor mensen die zorg nodig hebben op vakantie. Maar hoe organiseer je zorgtoerisme en hoe borg je dat?

Zorgtoerisme Brabantse Kempen

Veel ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden kunnen alleen op vakantie als ze ter plekke de juiste zorg en hulpverlening kunnen krijgen. Net als thuis. Stichting Kempen Goed wilde voor deze groep een passend aanbod realiseren.

Groen in de buurt

Het samen bijhouden van een moestuin, siertuin of plantsoen kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In dit project leggen we de focus op dorps- of buurthuizen, de ontmoetingsplekken bij uitstek.

Mobiliteit Land van Cuijk

Krimp, bezuinigingen en een nieuwe concessie openbaar vervoer leidden in het Land van Cuijk tot bezorgdheid over de leefbaarheid. Zet begeleidde pilotprojecten rond een lokale vrijwillige vervoersdienst, vervoersinformatie door mobiliteitsconsulenten en de bereikbaarheid van het streekziekenhuis.

Dementievriendelijke gemeenschap

Het bouwen van lokale dementievriendelijke netwerken is een belangrijke stap op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Zo creëren we bewustwording en doorbreken we taboes om sociale uitsluiting te voorkomen.