DE RESPONSIEVE OVERHEID

Foto Banner: Jeroen van Eijndhoven | Beeld Werkt

Nederland heeft een lange traditie als het gaat om participerende inwoners die zich inzetten voor maatschappelijke doelen. Een tijd ging dat vooral via het vrijwilligersleven en maatschappelijk middenveld. Hieruit zijn onmisbare voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen ontstaan. Tegenwoordig vinden betrokken burgers elkaar rondom gedeelde interessegebieden en vraagstukken. De wijze waarop actieve inwoners zichzelf manifesteren vraagt iets van de overheid. Het paradigma verschuift de laatste jaren van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: van een overheid die initieert, naar een overheid die faciliteert. Een responsieve overheid die initiatieven van inwoners, bedrijven of verenigingen op waarde schat en maatwerk levert in ondersteuning. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf...

ANDERS LEREN DENKEN EN DOEN

Anders denken en werken doe je niet van de ene op de andere dag. Een standaard recept voor nieuwe werkwijzen bestaat niet. Een blauwdruk voor overheidsparticipatie al evenmin. Je wilt als overheid of vertegenwoordiger daarvan je veranderende rol zo goed mogelijk invullen op een manier die bij je past. Maar hoe ontdek je jouw unieke talent, stijl en visie, je drijfveren, valkuilen en kansen om vernieuwend, open communicerend en faciliterend te kunnen werken? Dat ontdek je door buiten de muren van je organisatie op een andere manier met een concreet vraagstuk aan de slag te gaan. Kortom: door zelf te experimenteren en te ervaren en leren hoe het ook kan. Dat is ook het uitgangspunt van onze vierdaagse leergang voor responsieve ambtenaren met lef

NIEUWE VORMEN VAN SAMENSPEL

De overheid anticipeert op haar veranderende rol met nieuwe beleidskaders. Een voorbeeld is de nieuwe Omgevingswet die uitgaat van minder regels en meer betrokkenheid van inwoners. Ook partijen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur verdiepen zich in handvatten om de nieuwe samenwerking tussen inwoners en overheid vorm te geven. Zet adviseert en begeleidt lokale, regionale én provinciale overheden bij het invullen van hun nieuwe, responsieve rol.

Foto: Zebra Fotostudio

OVERHEIDSPARTICIPATIE VRAAGT MAATWERK

Geen situatie, vraagstuk of stakeholder is hetzelfde. Een panklare oplossing is zelden voorhanden. Een goede invulling van de samenwerking is een zoektocht voor zowel de betrokken ambtenaren en bestuurders als voor de initiatiefnemers. Het samenspel werkt als de betrokkenen het wederzijdse belang scherp voor ogen hebben en zij samen hun energie kanaliseren naar het gezamenlijke doel. Dat proces begeleiden wij. Samen met onze opdrachtgever en de betrokken partijen in de samenleving ontdekken we in de praktijk welke nieuwe manieren van werken aansluiten bij het betreffende maatschappelijke vraagstuk. 

Wat ZET voor je kan doen

Procesmanagement

We bieden procesbegeleiding om samen met betrokken stakeholders een gedeelte stip op de horizon te bereiken. Hierbij maken we gebruik van diverse participatie- en cocreatiemethodieken.

Advies en implementatie

We adviseren overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die een invulling willen geven aan overheidsparticipatie en op zoek zijn naar concrete handvatten.

Trainingen en workshops

We verzorgen transpiratiesessies met ambtenaren en andere stakeholders, waarin we werken aan bewustwording en handelingsperspectieven.

Verbindingen leggen

Zet is actief in een Brabantbreed netwerk. We brengen je graag in contact met de expertise of ervaringsdeskundigheid waar je naar op zoek bent.

Gerelateerd