Wat mensen nog wél kunnen

Als samenleving gaan we steeds meer uit van wat mensen wél kunnen ondanks een beperking, ziekte of veranderende levensomstandigheden. We zien een beweging naar maatschappelijk participeren en gezond samenleven. Hoe kan iemand zo lang mogelijk eigen regie blijven voeren en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven ervaren, ondanks veranderende levensomstandigheden? Deze manier van kijken naar gezondheid, ook wel Positieve Gezondheid genoemd, gaat écht uit van de veerkracht van mensen.

Een bredere blik op gezondheid

Volgens Machteld Huber (Institute for Positive Health) gaat Positieve Gezondheid uit van ’het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Daarmee raakt Positieve Gezondheid alle facetten van het leven en wordt ‘gezondheid’ een domein van ons allemaal. Zes verschillende dimensies staan centraal: lichaamsfuncties, zingeving, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving en dagelijks functioneren (zie afbeelding). Deze definitie van gezondheid is flexibeler en dynamischer dan de definitie die de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) hanteert. Volgens de WHO is gezondheid ‘een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts het ontbreken van ziekte of gebrek’. Dat doel – compleet welbevinden – is vrijwel onbereikbaar. Daarnaast stimuleert de definitie onbedoeld de medicalisering van gezondheid en ziekte. Bovenal wordt voorbij gegaan aan het begrip ‘veerkracht’. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid kunnen mensen leren omgaan met een ziekte of veranderende levensomstandigheden en toch nog behoorlijk gezond in het leven staan.

Positieve gezondheid als overkoepelend concept

In veel actuele maatschappelijke vraagstukken heeft de mate van gezondheid een sociale impact. Denk aan vraagstukken rondom eenzaamheid en armoede, inclusie en dementie. Het is onze ervaring dat je dergelijke complexe uitdagingen gezamenlijk moet oppakken, met spelers uit verschillende domeinen zoals overheden, zorgpartijen, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Deze partijen zijn vaak meer dan  bereid samen te werken, maar zijn wel op zoek naar een gezamenlijk streven waarin ze elkaar kunnen vinden en begrijpen. Positieve Gezondheid kan die paraplu en katalysator zijn. Door Positieve Gezondheid verder door te ontwikkelen tot een gemeenschappelijke taal en een breed gedragen concept, kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Het ontwikkelen en ondersteunen van crossovers tussen zorg en welzijn, de sociale sector maar ook overheden en het bedrijfsleven staat hierin centraal.  

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Onderzoek en advies

Zet adviseert op basis van inventarisaties van behoeften en ervaringen van inwoners of doelgroep.

Verbinding en bewustwording

Wij organiseren kennis- en inspiratiebijeenkomsten om bewustwording te creëren, partijen met elkaar te verbinden en best practices te delen.

Crossovers

We laten partijen samenwerken aan de toepassing van en de beweging rondom Positieve Gezondheid, passend in context van de omgeving. Samen ontwikkelen en ondersteunen we cross-overs tussen diverse domeinen.

Project- en programmamanagement

Wij begeleiden het hele traject, van het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een project of programma tot en met de implementatie.

Gerelateerd