OPDAT IEDEREEN KÁN PARTICIPEREN

Economisch gezien heeft Nederland de wind in de rug. Er wordt door overheden, bedrijven en organisaties weer volop geïnvesteerd. Het aantal banen groeit, de koopkracht neemt toe, de samenleving veert op. De vraag is gerechtvaardigd of het ook met iederéén in de samenleving goed gaat? De voedselbanken hebben het nog altijd druk, het aantal eenzamen groeit en het College voor de Rechten van de Mens signaleert dat Nederland nog onvoldoende is ingericht op mensen met een lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking. De overheid zet in op een participatiesamenleving, maar kán iedereen ook participeren?

UITDAGINGEN OP VELE TERREINEN

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit wettelijk kader schept verplichtingen en is een uitgelezen kans voor gemeenten, bedrijven en organisaties om inclusie en toegankelijkheid serieus en actief op te pakken. Als we willen dat iedereen in Nederland gewoon kan meedoen in de samenleving, is toegankelijkheid absoluut een voorwaarde.

Het College voor de Rechten van de Mens dat toezicht houdt op de implementatie van het VN-verdrag, constateert nog problemen op uiteenlopende terreinen.

Wil je weten hoe jouw gemeente ervoor staat?

WERK AAN DE WINKEL

Een paar voorbeelden. Kinderen en studenten met een beperking moeten kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Docenten zijn hiervoor echter niet altijd afdoende toegerust, klassen zijn vaak te groot en de toegankelijkheid van met name oudere scholen laat nogal eens te wensen over. Ook zelfstandig wonen is allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Naast de woning moeten ook de infrastructuur en de voorzieningen in de buurt voldoende toegankelijk zijn. Arbeidsparticipatie, hetzelfde beeld. Hoewel steeds meer werkgevers openstaan voor medewerkers met een beperking, hebben betrokkenen nog altijd te kampen met vooroordelen over hun beperkingen en over dure voorzieningen en begeleiding. Dergelijke knelpunten zien we ook op het gebied van zorg, vervoer, openbare ruimte, voorzieningen en sport. Kortom: werk aan de winkel! In al die gevalen geldt voor ons het credo van de ervaringsdeskundigen: ‘Nothing about us, without us’. Daarom betrekken we de mensen waar het over gaat altijd bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

‘INCLUSION IN ALL POLITICS, INCLUSION IN ALL POLICIES’

Voor Zet reikt toegankelijkheid verder dan brede deuren, een ringleiding en een menu in braille. Je moet ook zorgen dat mensen met een beperking zich welkom vóelen en dat ze weten waar ze welkom zijn. Wij werken dan ook al jaren aan integrale toegankelijkheid langs drie pijlers:

  • fysieke toegankelijkheid
  • sociale toegankelijkheid en bejegening
  • toegankelijke informatie en communicatie

Het is onze ervaring dat je dergelijke grote uitdagingen samen moeten oppakken. Daarom pleiten wij voor een ketenaanpak, van beleid naar praktijk: ‘inclusion in all politics, inclusion in all policies’. In dat proces ondersteunen we gemeenten, ondernemers en andere organisaties, van advies tot implementatie. 

Wat ZET voor je kan doen

Inspiratie en bewustwording

Zet voedt de community rond inclusie en toegankelijkheid met discussiepanels (on- en offline), inspiratiesessies, masterclasses, workshops en trainingen sociale toegankelijkheid. Altijd met inzet van ervaringsdeskundigen.

Inventarisatie en advies

We brengen verbeterpunten in kaart met een toegankelijkheidsscan (gebouwen, voorzieningen, openbare ruimte, informatie en communicatie) of onze Quickscan Inclusie. Ook adviseren we over de aanpak tot verbetering.

Draagvlak creëeren

Met onze Ambitieversneller brengen we in beeld welke stakeholders we moeten betrekken, welke rol zij vervullen en gaan we met hen in gesprek.

Programma- en projectmanagement

Wij begeleiden het hele traject, van het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een project of programma tot en met de implementatie.

Wil je weten hoe jouw gemeente ervoor staat?

Gerelateerd