Positieve Gezondheid

Als samenleving gaan we steeds meer uit van wat mensen wél kunnen ondanks een beperking, ziekte of veranderende levensomstandigheden. We zien een beweging naar maatschappelijk participeren en gezond samenleven.

OVERHEIDSPARTICIPATIE EN BURGERPARTICIPATIE

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol.

INCLUSIEF BELEID EN TOEGANKELIJKHEID

Het College voor de Rechten van de Mens signaleert dat ons land nog onvoldoende is ingericht op mensen met een lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking. Hoe maken we samen de volgende slag?

Mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe zorg je dat mensen die minder zelfredzaam zijn ook mee kunnen in deze ontwikkeling? 

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

MONITOREN VAN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Waarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat jouw initiatief of project bijdraagt aan een betere samenleving en hoe doe je dat? Zet heeft hiervoor een eigen, handzame methode ontwikkeld. 

Langer thuis

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe maken we dat samen mogelijk en hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip raken?