Klimaatadaptatie

Om onze steden en dorpen beter te wapenen tegen het veranderende klimaat zijn allerlei maatregelen en aanpassingen nodig. Wat is nodig om mensen in beweging te krijgen? Hoe creëer je bewustwording en betrek je ook degenen voor wie klimaatadaptatie niet direct prioriteit heeft?

Energietransitie

De energietransitie raakt iedereen en heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven, denk aan wonen, reizen en onze voedselvoorziening. Hoe zorgen we dat we álle Nederlanders daarin meenemen en dat iedereen kan profiteren van de voordelen?

VERDUURSAMEN VAN GESPIKKELD BEZIT

Hoe kun je eigenaren van tussenliggende koopwoningen laten aansluiten bij een wijkrenovatie om energieverbruik en -kosten te verlagen? Cindy van den Bremen, social designer bij Zet, ontwikkelde hiervoor de Huizona-methodiek©, waarin de menselijke maat centraal staat.

SAMENSPEL OVERHEID EN SAMENLEVING

De rol van de overheid verandert van initiërend naar faciliterend. Zet helpt overheden vorm en inhoud te geven aan die responsieve rol en begeleidt en versterkt het samenspel met de samenleving.

Social Design

De maatschappelijke vraagstukken van nu vragen om een andere manier van denken en doen. Zet helpt partijen om in cocreatie tot nieuwe oplossingen te komen, op basis van design thinking. 

Mobiliteit en bereikbaarheid

We gaan van klassiek openbaar vervoer naar Mobiliteit als dienst. Hoe werkt dit op het platteland? Hoe zorg je dat mensen die minder zelfredzaam zijn ook mee kunnen in deze ontwikkeling? 

Lokale Inclusie Agenda

Elke gemeente moet structureel werk maken van het VN-verdrag Handicap, zodat alle inwoners kunnen meedoen. Maar hoe zorg je dat medewerkers en andere betrokkenen de urgentie voelen? Hoe betrek je hen goed bij het opstellen en uitvoeren van je Lokale Inclusie Agenda?

Kernen en wijken met toekomst

De stad met zijn onbegrensde mogelijkheden, voorzieningen en evenementen heeft een magnetische werking, zo tonen gegevens van het CBS aan. Dit heeft vergaande demografische gevolgen.

Samen Spelen

Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. 

MONITOREN VAN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Waarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat jouw initiatief of project bijdraagt aan een betere samenleving en hoe doe je dat? Zet heeft hiervoor een eigen, handzame methode ontwikkeld. 

INCLUSIEF BELEID EN TOEGANKELIJKHEID

Het College voor de Rechten van de Mens signaleert dat ons land nog onvoldoende is ingericht op mensen met een lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking. Hoe maken we samen de volgende slag?

Positieve Gezondheid

Als samenleving gaan we steeds meer uit van wat mensen wél kunnen ondanks een beperking, ziekte of veranderende levensomstandigheden. We zien een beweging naar maatschappelijk participeren en gezond samenleven.

Langer thuis

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe maken we dat samen mogelijk en hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip raken?