Samenspeeltuin

De gemeente Utrecht ziet samen spelen als belangrijk onderdeel van haar Lokale Inclusie Agenda. Zij onderschrijft volmondig het SamenSpeelAkkoord waarin staat dat ‘samen opgroeien in de zandbak’ de basis is voor een inclusieve samenleving. De stad Utrecht heeft 21 beheerde speeltuinen en heel veel openbare speelplekken. Slechts één van de speeltuinen, Speeltuin de Hoef, is al helemaal als samenspeeltuin ingericht. Een deel van de andere speeltuinen is al redelijk toegankelijk. Ook staan de beheerde speeltuinen allemaal open voor alle kinderen en stimuleren ze samen spelen. Toch is het ook in Utrecht nog niet vanzelfsprekend dat kinderen met en zonder handicap gewoon in hun eigen buurt samen opgroeien in de zandbak. 

Inspirerende voorbeelden

De gemeente Utrecht wil in nauwe samenwerking met de speeltuinen werken aan de ambitie dat alle kinderen, met en zonder beperking, in hun eigen buurt samen buiten kunnen spelen. Zet is gevraagd die beweging mee in gang te zetten en te begeleiden. Samen met het kernteam samenspelen helpen we vier à vijf speeltuinen een samenspeeltuin te worden. Daar betrekken we alle beheerde speeltuinen, de speeltuincoördinatoren en alle ambtenaren bij die te maken hebben met spelen. Dat inspireert en stimuleert hen om zelf ook bij te dragen aan het integraal toegankelijk en bespeelbaar maken van speeltuinen en openbare speelplekken voor kinderen met een handicap.

Samen spelen stimuleren

Integrale toegankelijkheid betekent naast fysieke aanpassingen ook oog hebben voor de sociale kant van samen spelen én voor het communiceren van de mogelijkheden. Om te zorgen dat de samenspeeltuinen echt gebruikt worden, heb je goede ambassadeurs nodig die dat stimuleren en de mogelijkheden onder de aandacht blijven brengen. Daarom omvat het programma ook het ontstaan van actieve samenspeelcommunities rond de speeltuinen. Het is heel belangrijk om daar naast ouders en leerkrachten bijvoorbeeld ook wijkteams, huisartsen, ziekenhuizen, scouting en sportclubs bij te betrekken. Speeltuin Bankaplein is daar al mee begonnen! (zie video).

De rol van ZET

Inventarisatie

Zet voerde in een aantal geselecteerde speeltuinen een samenspeelscan uit die resulteerden in concrete aandachtspunten en adviezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid en samenspeelwaarde.

Communicatie

Zet faciliteerde een online interactieve sessie waarin de deelnemende speeltuinen, de speeltuincoördinatoren en betrokken ambtenaren elkaar beter leerden kennen en samen plannen maakten voor 2021.

Advies en coaching

Zet begeleidde het kernteam samenspelen van gemeente Utrecht bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma “Samen spelen in Utrecht”, inclusief de communicatie daarover.

Sociaal resultaat

Werk maken van de Lokale Inclusie Agenda - en samen spelen in het bijzonder - blijkt gemeenten ook te helpen om echt integraal aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Het gaat immers om meer dan fysieke aanpassingen. Om het samen spelen te stimuleren moeten collega’s van verschillende domeinen aanhaken, samenwerken en hun netwerk aanspreken. Kinderen blij maken blijkt dan een mooie drijfveer voor ambtenaren van verschillende afdelingen om elkaar te vinden.

In december 2020 is de eerste fase afgerond. De scans zijn uitgevoerd samen met medewerkers van de betreffende speeltuinen. Onze aanbevelingen zijn door de ontwerpers meegenomen in het plan van aanpak dat de voorlopers hebben ingediend bij de gemeente. Ook vrijwel alle andere speeltuinen hebben inclusie en toegankelijkheid meegenomen in hun reguliere subsidieaanvraag. De olievlek werkt.

In 2021 worden de plannen uitgevoerd, de nieuwe samenspeeltuinen in gebruik genomen en gaat Utrecht aan de slag met de samenspeelcommunities en kennisoverdracht.