MEER DAN TOEGANKELIJKHEID

Na de ratificatie van het VN-verdrag werd in de gemeente Tilburg de handschoen op verschillende fronten opgepakt om te werken aan een inclusieve samenleving. Onder de titel ‘Tilburg voor Iedereen’ organiseerden we samen met andere partijen gespreksavonden waarop we 150 inwoners vroegen naar hun ervaringen met meedoen in Tilburg. In diezelfde periode brachten we in opdracht van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg de toegankelijkheid van ruim 100 accommodaties in kaart. Tilburg realiseert zich evenwel terdege dat je er met met toegankelijke gebouwen alleen niet bent. Je moet ook kijken naar de buitenruimte rond het gebouw en het vervoer ernaartoe, maar het gaat ook over inclusief onderwijs en arbeidsparticipatie.

DRIE SPOREN

Kortom: het vraagt ook iets van andere afdelingen binnen de gemeente. Aan de hand van thema’s die uit de gespreksavonden met burgers naar voren kwamen, hebben we daarom samen met beleidsmedewerkers en uitvoerders van beleid de goede punten en knelpunten vanuit hun werkzaamheden in kaart gebracht. De uitkomsten uit deze drie sporen vormen de input voor een lokale inclusie agenda. De deelnemers aan de gespreksavonden vragen we vervolgens om feedback op die gemeentelijke agenda.

Het betrekken van ervaringsdeskundigen is al jaren een intrinsiek en vanzelfsprekend onderdeel van onze aanpak, die aansluit bij geest en doelstelling van het VN-verdrag. Dit creëert niet alleen draagvlak voor de uitkomsten, maar zorgt tevens voor kennisbevordering van de vrijwilligers van de belangenorganisaties.

DOMEIN- EN ORGANISATIEOVERSTIJGEND

Zet weet wat de concrete consequenties zijn van het VN-verdrag voor de toegankelijkheid van gebouwen. Bij het schouwen gebruiken we technische normeringen als referentiekader. De maatschappelijke opgave staat evenwel centraal: zorgen dat iedereen kan meedoen in Tilburg. Soms vraagt dat alternatieve, creatieve oplossingen en het leggen van verbindingen met andere domeinen. Parallel aan deze opdracht gaan we de gemeente Tilburg aan de slag met wat er nog meer nodig is om te komen tot een Tilburg voor Iedereen. Dat doen we samen met de interne afdelingen én externe partners zoals lokale ondernemers.

Project- en samenwerkingspartners

TOG
Gemeente tilburg
sociale raad tilburg
kiemuur
hoormij
Ribw
nvva
wij staan op
rpv
zorgbelang

De rol van ZET

Inventarisatie en advies

Bouwkundige opnames van de toegankelijkheid van publieke gebouwen en rapportage met beschrijving van de knelpunten en verbeteradviezen, inclusief kostenraming en prioriteitstelling. En wat zijn eigenlijk toegankelijkheidseisen?

Procesbegeleiding

Betrekken van belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en medewerkers van de gemeente Tilburg door het begeleiden van gesprekken, respectievelijk workshops.

Sociaal resultaat

Er is veel draagvlak voor en betrokkenheid bij het project Tilburg voor Iedereen. Ervaringsdeskundigen voelen zich gehoord en hebben daadwerkelijk invloed op de samenstelling van de lokale inclusie agenda. De gemeente Tilburg staat pal voor haar missie: In Tilburg kun je méédoen, ook als je een beperking hebt. Daar wordt hard en structureel aan gewerkt.

gerelateerd