CORPORATIEMEDEWERKERS TOERUSTEN VOOR NIEUWE TAKEN

Overheidsbeleid dat gericht is op langer thuis wonen heeft de nodige consequenties voor woningcorporaties. Het huurdersbestand van corporaties vergrijst. Er is sprake van meer mensen met dementie in de wijk, meer eenzaamheid en meer mensen met psychische problemen. Deze huurders met een zorgvraag willen zo prettig en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Corporaties zullen daarom oog moeten hebben voor aanpassingen in de woning, maar zeker ook voor de impact op de betreffende bewoners en hun omgeving die te maken hebben met deze ‘nieuwe buren’. Dit is zelfs een onderdeel van de prestatieafspraken rond wonen en zorg die gemeenten en corporaties samen moeten maken. Om deze verandering te realiseren wilden drie Brabantse corporaties medewerkers die vanuit hun functie contact hebben met kwetsbare huurders beter toerusten voor die taak. 

INTERACTIE MET ERVARINGSDESKUNDIGEN

In de training ‘Nieuwe buren’ zoomen we met corporatiemedewerkers in op wat kwetsbare groepen zijn voor hun corporatie en hoe je bijvoorbeeld huurders met dementie kunt signaleren. Daarna brengen we samen in beeld hoe de sociale kaart van het werkgebied eruit ziet en hoe je deze als corporatiemedewerker kunt inzetten en benutten. Ook gaan we actief aan de slag met gesprekstechnieken om de vraag van huurders helder in beeld te krijgen en uit te wisselen wat het handelingsrepertoire van de corporatiemedewerker is. In de training behandelen we actuele casussen die corporatiemedewerkers zelf aandragen vanuit hun dagelijkse werkpraktijk. Waardevol is de interactie die zij aangaan met een ervaringsdeskundige. Bijvoorbeeld een huurder met dementie of een mantelzorger die hun prettige of juist minder prettige ervaringen rondom het wonen delen.

Samenwerkingspartners: woningcorporaties Area, BrabantWonen en Casade, Fontys en PGraad.

Project- en samenwerkingspartners

PG raad
fontys

De rol van ZET

Ontwikkelen van de training

Zet heeft het opleidingsprogramma ontwikkeld in samenwerking met PGraad, Fontys, BrabantWonen, Area en Casade. We spelen in op datgene wat deelnemers in de betreffende functie tegenkomen, van servicemonteur, wijkbeheerder en huismeester tot beleidsmedewerker en medewerker van het klantcontactcentrum. 

Verzorgen van de training

Bij Casade hebben we medewerkers getraind voor hun nieuwe rol als ouderenadviseur. Voor Area hebben we organisatiebreed medewerkers getraind die vanuit hun functie contact hebben met kwetsbare huurders. Deelnemers van beide pilots gaven de training gemiddeld een 8.

SOCIAAL RESULTAAT

Deelnemers hebben waardevolle kennis en inzichten opgedaan over ‘langer thuis wonen (met dementie)’. Ze hebben handvatten voor het inzetten en benutten van de sociale kaart alsook voor signalering en vraagverheldering bij kwetsbare huurders. Corporaties hebben een praktische basis om met de nieuwe aanpak aan de slag te gaan.

gerelateerd