ZORGEN OVER MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID

Aanleiding voor het project was de bezorgdheid over de afnemende bereikbaarheid en leefbaarheid van plattelandsgebieden door de krimp, bezuinigingen en een nieuwe concessie openbaar vervoer. In deze concessie ‘strekken’ buslijnen, waardoor minder bussen over dorpen en kernen rijden en mobiliteitsvraagstukken toenemen. Goede mobiliteitsmogelijkheden voor iedereen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Gewoon van A naar B kunnen reizen is belangrijk voor de lokale leefbaarheid en die van de regio.

WERKEN AAN BREED DRAAGVLAK

In opdracht van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer/Servicepunt Regiotaxi Brabant-Noordoost, provincie Noord-Brabant en GGA heeft Zet drie pilotprojecten uitgevoerd. Doel: in de praktijk onderzoeken wat er nodig is om de mobiliteit, en daarmee de leefbaarheid, van een landelijk gebied als Noordoost-Brabant nu en in de toekomst te behouden en te versterkenCentraal bij de aanpak staan gebiedsgericht, vraaggericht en integraal werken, enthousiasme en het zorgen dat mobiliteit in beeld blijft bij de gemeenten. We hebben er voor gezorgd dat de verantwoordelijkheid niet bij slechts één of enkele personen of instanties is komen te liggen.

Voor elk probleem een passende oplossing

De pilot rond het Maasziekenhuis Pantein was gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid. Door een samenhangend pakket van maatregelen is dat gelukt. De informatievoorziening is verbeterd en de toegankelijk van het ziekenhuis geoptimaliseerd. Om aan de vervoersbehoefte in Vianen te voldoen is een lokale vrijwillige vervoersdienst opgezet: Vianen ik neem je mee. Deze hebben we onder de aandacht gebracht met ludieke en informatieve acties in het dorp. De pilot in Sint Hubert resulteerde in een mobiliteitspunt waar mensen terecht kunnen voor vervoersinformatie. Een groep bewoners is getraind tot mobiliteitsconsulent. Deze buddy’s helpen mensen bij het gebruik van het openbaar vervoer. Bewoners hebben alle vervoersinformatie overzichtelijk en lokaal beschikbaar via een vervoerswaaier, de website en de mobiliteitsconsulent

De rol van ZET

Behoefteninventarisatie

Zet heeft met lokale partijen in het Land van Cuijk verschillende werkgroepen gevormd. Met deze werkgroepen, bestaande uit diverse betrokken partijen hebben we het vraagstuk verkend en zijn we op zoek gegaan naar goede, passende oplossingen en verbeteringen.

Projectmanagement

Zet heeft de drie pilots in respectievelijk  Boxmeer, Sint Hubert en Vianen begeleid. Wij organiseerden bijeenkomsten, zorgden dat de betrokken organisaties goed samenwerkten en de focus en aandacht op het resultaat behielden.

Trainen mobiliteitsconsulenten

Zet heeft de mobiliteitsconsulenten in de regio getraind om mensen met vragen goed te helpen. Communicatie heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, zowel verbaal als non-verbaal.

Kennisdeling

Op basis van de pilot hebben wij methodieken beschreven en gebundeld in onze "Stappenplan Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen". Deze biedt houvast voor de aanpak rondom het versterken van mobiliteit voor andere gemeenten, dorpsraden en bewonersinitiatieven.

Vraag hier het STAPPENPLAN VOOR KLEINSCHALIGE MOBILITEITSOPLOSSINGEN aan

Opdrachtgevers en partners

Opdrachtgevers

  • GGA
  • GR-KCV
  • Regio Brabant Noordoost
  • Provincie Noord-Brabant

Partners

  • Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant
  • Maasziekenhuis Pantein
  • Afdelingen verkeer en vervoer en Wmo-vervoer van samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk
  • VKK Brabant

Gerelateerd