NIET VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Beschikbaarheid van vervoer is een bepalende factor voor  leefbaarheid en zelfredzaamheid. De meeste mensen regelen hun vervoer zelf, al dan niet met behulp van hun netwerk. Voor een aantal doelgroepen zijn specifieke regelingen en oplossingen nodig. Het mobiliteitsveld is een complex geheel waarin zelfs professionals soms de weg kwijt raken, laat staan de persoon die om vervoer verlegen zit. Omdat het huidige vervoerssysteem niet voor iedereen een oplossing biedt, ontstaan allerlei lokale aanvullingen, van boodschappenbussen tot vrijwillige vervoersdiensten. 

OPLOSSINGEN VAN ONDEROP

Het huidige (openbaar vervoer) systeem staat onder druk. Buiten de spits blijven bussen vaker leeg. In kleine kernen rijden geen bussen meer omdat er te weinig vraag is. Samenwerkende gemeenten richten regiecentrales op om efficiënter doelgroepenvervoer te organiseren. Overheden en vervoerders opereren in deze veranderende mobiliteitswereld. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven en aanbodgerichte voorzieningen maken plaats voor vraaggericht vervoer: Mobility as a Service beheerst momenteel de mobiliteitswereld. De noodzaak tot samenwerking tussen provincie, gemeenten en vervoerders wordt groter. Langjarige concessies bemoeilijken dit proces. Burgers, welzijnsorganisaties en gemeenten wachten niet af en gaan zelf aan de slag. Van onder op ontstaan allerlei lokale vervoersoplossingen.

 

WIJ GAAN UIT VAN DE GEBRUIKER

Vervoer is niet het doel maar een middel. Met de transities in het sociale domein doen we in Nederland een groter beroep op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Mobiliteit is hierbij een voorwaarde om mee te kunnen doen. Maar niet vanzelfsprekend voor iedereen. 

Zet kijkt vanuit de volgende invalshoeken naar dit vraagstuk:

  • Vanuit regionale of lokale situaties
  • Vanuit doelgroepen
  • Vanuit voorzieningen of organisaties
  • Vanuit beleidsontwikkelingen

Wij maken het speelveld inzichtelijk. Met de opkomst van Mobility as a Service gaan bestaande structuren overhoop. Het is belangrijk hierbij het perspectief van de gebruiker niet uit het oog te verliezen. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn nodig. Wij werken samen met (lokale) stakeholders, brengen behoeften en gedeelde belangen in kaart en komen gezamenlijk tot passende oplossingen.

OP VELE FRONTEN ACTIEF

Binnen het veld van mobiliteit zijn we actief op projecten van uiteenlopende aard. Soms is helder communiceren en informeren over de mogelijkheden voldoende om de mobiliteit een impuls te geven (mobiliteitsconsulenten). In andere situaties zoeken we naar aanvullende vervoersmogelijkheden met vrijwilligers en professionals. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is altijd een belangrijk   aspect. Samen met stichting Vervoer voor Elkaar ontwikkelden we een aanpak om de kans op eenzaamheid te beperken door vraag en aanbod van mobiliteit bij elkaar te brengen. Met steun van fonds FNO Zorg voor kansen zijn we deze aanpak op drie locaties aan het doorontwikkelen.

Strategische partners

vervoer voor elkaar
FNO
Noord-Brabant

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Onderzoek en advies

Zet adviseert op basis van de inventarisatie van behoeften en ervaringen van inwoners of doelgroep. Wat hebben mensen nodig om mee te kunnen doen?

Conceptontwikkeling

Samen met stakeholders ontwikkelen en implementeren we nieuwe mobiliteitsconcepten zoals de aanpak mobiliteit en eenzaamheid en de mobiliteitstour.

Procesbegeleiding

Wanneer er behoefte is aan aanvullende vervoersoplossingen of inzet op informatievoorziening kan Zet optreden als onafhankelijk procesbegeleider, uiteraard in samenwerking met lokale stakeholders. Zet kan als onafhankelijk verbinder de samenwerking tussen marktpartijen en overheid bevorderen om te komen tot efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen.

Trainingen

We verzorgen trainingen aan professionals en vrijwilligers zodat zij mensen wegwijs maken in de vervoersmogelijkheden en hen soms letterlijk over de drempel helpen.

MEER OVER WAT WIJ DOEN

Gerelateerd