EEN MOOIE AMBITIE VOOR HEEL BRABANT

Brabant is in Nederland koploper in vergrijzing. Gezien het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vraagt dit meer van de ouderen, maar ook van hun mantelzorgers. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen die in het verlengde hiervan ligt, is de toename van het aantal mensen met dementie. In de provincie Brabant zal het aantal mensen met dementie stijgen naar bijna 61.000 in 2030, ten opzichte van ruim 34.000 in 2015. Zeventig procent  van de mensen met dementie woont thuis en als gevolg van het veranderende overheidsbeleid is de verwachting dat dit zelfs tachtig procent zal worden. Met de afbouw van de verzorgingsstaat en de opbouw richting de participatiesamenleving groeit met de dag de urgentie om aan de slag te gaan met het waarborgen van de kwaliteit van leven van zowel mensen met dementie als van hun mantelzorgers. Brabant wil in 2020 dementievriendelijk zijn om Brabanders lang, gelukkig en veilig thuis te laten wonen.

LOKALE AANPAK EN LEREN LANGS DRIE LIJNEN

Om tot een Dementievriendelijk Brabant te komen is het programma Dementievriendelijk Brabant 2017-2020 opgesteld. De insteek van het programma is leren van en met elkaar. De lokale dementievriendelijke gemeenschap vormt de basis; daar wonen immers de mensen met dementie. Op basis van onze ervaringen in meer dan 60 lokale netwerken hebben we een lokale procesaanpak dementievriendelijk ontwikkeld.

Het Brabantse programma omvat drie programmalijnen die je niet los van elkaar kunt zien:  

  1. Aanjagen lokale netwerken: we helpen gemeenten om versneld een lokaal netwerk op te zetten en acties te genereren
  2. Kennisdelen en inspireren: we zorgen op diverse manieren, op regionaal en provinciaal niveau, voor allerlei vormen van trainingen,  kennisdelingsbijeenkomsten en ontmoetingen
  3. Experimenteren en innoveren: we verkennen met een grote diversiteit aan samenwerkingspartners nieuwe onderwerpen en gaan zo nieuwe experimenten aan

Communicatie

Op al deze onderdelen communiceren we via onze website dementievriendelijk.nl, social media, en via digitale nieuwsbrieven. Daarnaast hebben we in 2017 de eerste editie van het magazine LEEF! met dementie gepubliceerd. Wil je de LEEF! van 2018 bestellen? Dat kan hier. We onderbouwen onze aanpak en projecten met diverse onderzoeken en factsheets.

We zoeken naar beweging op alle levensterreinen en willen verbinding maken van lokaal niveau tot Europees niveau. Dit moet leiden tot een dementievriendelijk netwerk.

RUIM 60 GEMEENTEN GAAN al VOOR DEMENTIEVRIENDELIJK

In 2012 zijn we van start gegaan met het dementievriendelijk maken van gemeenten, in samenwerking met onze Belgische partner ECD Vlaanderen. Vier gemeenten in Brabant en vier gemeenten in Vlaanderen hebben samen geoefend om hun gemeente dementievriendelijk te maken. Inmiddels telt Brabant meer dan 60 gemeenten met dementievriendelijke netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving en zijn we met een groot aantal gemeenten in gesprek die ook willen aansluiten. Op landelijk niveau willen we met het programma Samendementievriendelijk 30.000 dementievrienden rekruteren, die een online training omgang met dementie volgen. Verder organiseren we verschillende kennisbijeenkomsten, betekenisvolle ontmoetingen en zoeken we met nieuwe stakeholders naar nieuwe onderwerpen zoals mensen met een verstandelijke beperking en dementie en verbinding tussen het onderwerp natuur en dementie. Inmiddels hebben we ook drie keer een dementieproofmeter uitgevoerd als benchmark. In 2019 willen we daarvan samen met de Brabantse gemeenten een nieuwe versie maken.  

Strategische partners

Provinice Noord-Brabant
PG Raad
Alzheimer Nederland
tilburg university
Fontys
Brabant zorg
BRIZ
PON
vbob
'T HEFT
deltaplan dementie

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Programmamanagement

Zet levert de programmamanager voor het totale programma Dementievriendelijk Brabant.

Procesmanagement

Met onze lokale procesaanpak helpen wij gemeenten om versneld een dementievriendelijk netwerk op te bouwen. We ontwikkelen hiervoor een stedelijke en een regionale aanpak.

Projectmanagement

We zoeken met partners naar nieuwe programma’s en verkennen nieuwe onderwerpen, zoals mensen met dementie en een verstandelijke beperking, dementie en mantelzorg en dementie en werk. 

Onderzoek

We vergelijken het lokale dementiebeleid van de verschillende  gemeenten in Brabant aan de hand van de dementieproofmeter.

Gerelateerd