HET VERMOGEN OM MET VERANDERINGEN OM TE GAAN

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De krant staat vol over de vele transities in de samenleving op het gebied van zorg en welzijn, energie, digitalisering en mobiliteit. Deze transities zijn alle van invloed op het prettig wonen, werken en recreëren in de stad én op het platteland. Sociale veerkracht is het vermogen van mensen en gemeenschappen om met deze veranderingen om te gaan.

SOCIALE VEERKRACHT VERSTERKEN EN BENUTTEN

Zet is één van de partners van de provincie Noord-Brabant in het programma Sociale Veerkracht (onderdeel van het Bestuursakkoord Beweging in Brabant 2015 – 2019).  Met dit programma zetten we in op het versterken én benutten van sociale veerkracht. Het versterken van sociale veerkracht is van belang om alle Brabanders te laten delen in een goede kwaliteit van leven in Brabant. Door sociale veerkracht te benutten kunnen we oplossingen voor maatschappelijke opgaven versnellen en verduurzamen“.

 

Bekijk een Sociale Veerkracht vlog hierover

PARTNER VAN EEN RESPONSIEVE OVERHEID

De provincie kiest bewust voor een responsieve aanpak. Niet uitgaan van het aanbod en de doelstellingen van de provincie zelf, maar aansluiten bij initiatieven en thema’s die leven in de Brabantse samenleving. Dit gebeurt langs drie programmalijnen:

1. leren in en van concrete initiatieven.

2. bouwen aan een Brabantbreed lerend netwerk.

3. sturen op impact.

TAKEN WAAR WE OP SCHAKELEN

Het fundament van het werk van Zet in het kader van het programma sociale veerkracht bestaat uit de manier waarop we invulling geven aan en bewegen tussen vier taken:

Verkennen en signaleren

Verbinden en agenderen

Ontwikkelen en programmeren

Leren en delen

Vanuit deze activiteiten  hebben we voeling met het Brabants netwerk, zijn we op de hoogte van actuele thema’s en kunnen we snel schakelen. Vanuit dit fundament dragen we op verzoek bij aan het realiseren, verrijken of versnellen van specifieke projecten in de samenleving. Onze bijdrage is situatieafhankelijk en kan zowel inhoudelijk als procesmatig van aard zijn. Een ding staat vast: de initiatiefnemers blijven altijd aan zet!   

LERENDE AANPAK

Zet is als samenwerkingspartner betrokken bij de uitvoering van het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht. Vanuit die rol geven we invulling aan Sterk.Brabant, de community voor sociale veerkracht en zijn we betrokken bij het Europees project Ithaca. Ook worden we als procesbegeleiders ingezet op concrete projecten die op zoek zijn naar volhoudbare oplossingen en het monitoren van maatschappelijke impact. Dit doen we in de geest van de lerende aanpak: door kennis en ervaringen uit te wisselen, leren we welke interventies wel of juist niet bijdragen aan sociale veerkracht.

Strategische partners

Noord-Brabant
PON
TU/E
zorgbelang
KNHM
avance social enterprise

WAT ZET VOOR JE KAN DOEN

Procesmanagement

Wij helpen maatschappelijke initiatieven om volhoudbaar te zijn, hun impact te monitoren en meer impact te realiseren.

Projectmanagement

Wij zetten onze kennis en vaardigheden in bij het realiseren van concrete projecten in het teken van sociale veerkracht.

Programmamanagement

We bewaken de samenhang van onze activiteiten in relatie tot het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht. We geven met samenwerkingspartners vorm en inhoud aan de lerende aanpak om programmatisch te kunnen leren van initiatieven.

Communitymanagement

Binnen Stérk.Brabant en Ithaca creëren we een netwerk van impactvolle initiatiefnemers in Brabant. We verbinden kennis en mogelijkheden aan vragen waar andere initiatiefnemers mee worstelen en organiseren activiteiten en ontmoeting om de community levendig te houden.

Supporter van sociale veerkracht

In opdracht van de provincie Noord-Brabant vormen wij samen met Zorgbelang Brabant het contactteam van Stérk.Brabant, matchpoint voor sociale veerkracht. Dit is een platform om initiatieven met een maatschappelijk belang verder te brengen en toekomstbestendig te maken.

Kennisdeling

Wij zien het als een kerntaak om kennis uit te wisselen en te verdiepen. We delen onze leerervaringen en best practices in de vorm van publicaties, congressen, werkconferenties en workshops over sociale veerkracht.

Gerelateerd