Dit is het privacy statement van Stichting Zet, Statenlaan 4, 5042 RX te Tilburg. Stichting Zet, hierna te noemen Zet, neemt de privacy van haar bezoekers serieus en verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens op een veilige manier. Hierbij houdt Zet zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft. Voor analysedoeleinden verzamelt Zet bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

In dit privacy statement lees je hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen en beschermen. Ook beschrijven we wat je rechten zijn.

Hoe verzamelen wij je gegevens?
In het kader van haar dienstverlening legt Zet gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op een nieuwsbrief of uitgave, een event bezoekt, een training volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze diensten, je belangstelling kenbaar maakt of anderszins contact hebt met Zet. Dit heeft betrekking op de volgende gegevens; contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Zet gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met jou als klant, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Zet op de hoogte te houden.

Zet gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en we gebruiken alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Indien je gebruik maakt van de nieuwsbrief van Zet of van één van haar programma’s of projecten, ontvang je alleen een bericht als er een algemene of gerichte nieuwsbrief wordt verstuurd. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In elke nieuwsbrief wordt een link opgenomen waarmee je je kan afmelden voor de nieuwsbrief. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?
Zet draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Met het oog op de privacy laat Zet derden een verwerkingsovereenkomst ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren zij zich bij de uitvoering van hun taken aan de bepalingen uit de AVG.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?
Zet vraagt niet meer persoonlijke gegevens dan strikt noodzakelijk is. Je privacy en veiligheid staan voorop. Zet verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Welke beveiligingswaarborgen neemt Zet?
Zet treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking. Ondanks de door Zet genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Zet kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Zet en andere websites
Op de websites van Zet tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Zet kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Wat zijn je rechten op het gebied van privacy?
Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kun je voor jezelf opkomen bij het verwerken en opslaan van je persoonsgegevens.

  1. Het recht op inzage: je kunt aan Zet vragen of je inzage mag hebben in je persoonsgegevens.
  2. Het recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen. Mochten er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, dan kunnen we deze op verzoek worden wijzigen.
  3. Het recht op vergetelheid: in een aantal gevallen moeten we je persoonsgegevens wissen als je erom vraagt.

De rechten hebben alleen betrekking op jouw persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien.

Zet voldoet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Ieder verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, ondertekend met je handtekening en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je richten aan Zet, Postbus 271, 5000 AG Tilburg. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Zet met je gegevens omgaat. Je kunt je verzoek ook per mail versturen naar info@wijzijnzet.nl

Heb je een klacht over de wijze waarop Zet omgaat met de afhandeling van je verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Zet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Zet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 oktober 2018.