Kaft Zet Magazine 2015

Voor u ligt het eerste jaarmagazine van Zet. We zijn er trots op dat veel mensen uit ons netwerk aan dit eindresultaat hebben meegewerkt. In deze uitgave geven we u een korte terugblik op de hoogtepunten van ons werk in 2014, maar we nemen u vooral mee in de maatschappelijke trends en ontwikkelingen die we waarnemen of in de dagelijkse praktijk ervaren. Het hoeft geen betoog dat het sociale landschap behoorlijk aan veranderingen onderhevig is. Met sleutelbegrippen als participatiesamenleving, zelfredzaamheid, eigen autonomie, langer zelfstandig thuis, doen we als samenleving een beroep op ons aller flexibiliteit, inlevingsvermogen en professionaliteit. Maar tot hoever reikt onze rekbaarheid? Daarom in dit magazine een mooie bespiegeling vanuit de Universiteit van Humanistiek over waardigheid en het participerend vermogen in onze samenleving.

Duurzame verbindingen voor de toekomst

Daarnaast ervaren we in ons werk een toenemende behoefte aan een integrale(re) kijk en visie op complexe maatschappelijke vraagstukken, in de zorg én in de regio. Hierbij doel ik op de integrale vervlechting van het sociale domein in economische, ecologische, fysieke én politieke vraagstukken. Er is vraag naar meesterschap in co-creatie en participatie, zodat met een zo groot mogelijke betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties een prettig woon-, leef- en werkklimaat kan worden gerealiseerd. Dat doen we graag met jong én oud. Voor nu én voor de toekomst. Daarom gaan we met de jongere Generatie Z een duurzame verbinding aan: als rode draad in dit magazine reflecteren zij op actuele ontwikkelingen in het sociale domein en daarbuiten. Lees en ervaar hoe groot hun betrokkenheid is en hoe innovatief hun oplossingen zijn.

Ik hoop dat u hieraan veel inspiratie ontleent. De jeugd heeft de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in!

Ginette Veensma
Directeur-bestuurder Zet