Cover Zet magazine 2016

Eind 2016 bestaat Zet 10 jaar. In het hart van dit magazine blikken we samen met stakeholders terug op die periode. Verder schetsen we ook in ons tweede jaarmagazine weer vooral de actuele dynamiek en ontwikkelingen in ons werkveld. Deze stellen ons voor nieuwe uitdagingen en werpen een ander licht op de rollen en verhoudingen in het sociale domein.

Een terugtrekkende overheid is niet een overheid die zich minder betrokken voelt, maar die vanuit een andere rol invulling geeft aan haar taken en bijdragen. Een overheid die nieuwe verbindingen zoekt en vindt, bijvoorbeeld met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, verdiept zich in deze nieuwe constellaties en hun betekenis voor die andere rol van de overheid. Een uitermate prikkelend en inspirerend interview. Hoe het  uitpakt in de dagelijkse gemeentepraktijk leest u onder meer in de boeiende rapportage van het keukentafelgesprek met vier wethouders uit Brabant.

Natuurlijk staan we ook stil bij de rol van Zet, in het licht van die veranderende context en verhoudingen. Hoe kunnen wij helpen de waardevolle energie en initiatieven vanuit de samenleving te benutten? Hoe kunnen we samen met stakeholders maximale maatschappelijke impact realiseren en laten zien? Ons denken daarover delen we graag met u. Door dagelijks in de samenleving actief te zijn, lokaal en regionaal, ervaren we hoe belangrijk het is en blijft dat partijen aan elkaar worden verbonden in de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Onze rol als verbinder lijkt meer dan ooit cruciaal in deze complexe en snel veranderende samenleving. Dat sterkt ons in de overtuiging dat Zet een belangrijke bijdrage levert aan de sociale veerkracht in de samenleving. Ook in de toekomst.

En zo kwam het dat tijdens een zondagse boswandeling in de herfst, de gedachte vorm kreeg om de viering van ons 10-jarig bestaan, te laten samenvallen met waar het in het leven écht over gaat: het verbinden van mensen. Als constante factor in ál die bewegingen en veranderingen, en zeker ook in het werk van Zet. Daarom roepen we dit jaar de jonge generatie op om te komen met een Gouden Zet voor sociale verbinding. Zo hopen we u, hen en onszelf te inspireren tot nieuwe vormen van sociale innovatie, om samen de maatschappij sociaal veerkrachtig te houden.

De Gouden Zet voor het beste initiatief zullen we tijdens onze jubileumviering uitreiken met het motto dat Kim Putters ons meegaf: “keep up the good work”.

Ik wens u veel leesplezier!

Ginette Veensma,

directeur-bestuurder van Zet