Stephan van Erp

De oorspronkelijke, primaire opgave van een woningcorporatie is het zorgen voor betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen. Onze woningen gaan vaak meer dan 70 jaar mee. Via nieuwbouw en woningverbetering worden de woningen aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Dat betekent dat we ook moeten vooruit kijken,  rekening houden met de demografische ontwikkelingen in het betreffende gebied. Stephan van Erp, manager Strategie en Bedrijfsvoering bij Casade, constateert dat het huidige woningaanbod over het algemeen onvoldoende aansluit bij de toenemende zorgvraag. Er zijn meer kleinere woningen nodig die beter zijn toegerust op de zorgvraag. Stephan pleit voor een transformatie van de woningvoorraad.

Een transformatie die zo lang en zelfstandig wonen mogelijk maakt. Dit doet Casade door met huurders met een zorgvraag in gesprek te gaan, door te luisteren naar de individuele behoeften en samen praktische oplossingen bedenken. Ofwel: betrokkenheid tonen, luisteren en handelen. Los van wet en regelgeving zoals vastgelegd in de WMO. Het beleid van Casade is als volgt. De woonconsulent mag tot een investering van € 3.000 zelf, in afstemming met de bewoner, bepalen welke aanpassingen nodig zijn om langer thuis wonen mogelijk te maken. De consulent en bewoner lopen door het huis en bekijken wat nodig is. Zijn er grotere aanpassingen nodig, zoals een aanpassing van een badkamer, dan wordt samen met de bewoner bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan ook betekenen dat de optie van verhuizen naar een voor zorggeschikte woning besproken wordt.

Zeker met de forse stijging van het aantal ouderen en daarmee de toename van mensen met dementie, zijn visie en oplossingen op maat noodzakelijk, aldus Stephan. Naast het toekomstbestendig maken van woningen wordt afstemming en samenwerking met de bewoner zelf en betrokkenen rondom de bewoner steeds belangrijker. Denk hierbij o.a. aan familie, casemanagement dementie, zorgaanbieder en de gemeente. En idealiter krijgt het onderwerp ‘wonen’ bij de uitvoering van het zorgplan rondom de bewoner met dementie ook een steeds grotere rol. Want zo kan in gezamenlijkheid met de corporatie worden bekeken en besloten op welke manier de huurder met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil en kan blijven wonen, op een verantwoorde en veilige manier. En als verhuizen naar een meer geschikte, maar wel duurdere, ‘ouderenvriendelijke’ woning onvermijdelijk is, dan hoef je bij Casade niet altijd een huursprong te verwachten.  

Deze manier van denken en werken, de behoeften van de huurder staat centraal, vergt de nodige kennis van een woningcorporatie. Om de juiste visie te ontwikkelen en te behouden werkt Casade samen met een pool van belangenpartijen, zoals de huurdersorganisatie en maatschappelijke adviesraad. Ook is Casade, in samenwerking met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en als onderdeel van het DVG-programma in Brabant, een opleidingsprogramma aan het opstellen voor (wijk)medewerkers van een woningcorporatie. Het doel van de training is het vergroten van bewustwording van de eigen rol in het streven naar een dementievriendelijke gemeenschap op zowel het terrein van huisvesting als leefbaarheid.