Voor elk probleem een passende oplossing

Illustratie voor elk probleem een passende oplossing

Donderdag 2 april jongstleden is het project Mobiliteit Land van Cuijk afgerond. Bewoners en betrokken organisaties presenteerden de resultaten van drie verschillende pilotprojecten rondom het versterken van de mobiliteit in het gebied. De resultaten zijn door Zet beschreven in factsheets en gebundeld in een als handvat voor een succesvolle aanpak in andere wijken en kernen.

Overhandiging resultaten

Jeroen Joon, wethouder Grave, overhandigde de Toolkit Bereikbare Regio voor deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen aan Ingeborg Verschuuren, voorzitter van Vereniging Kleine Kernen Brabant. Ingeborg gaf aan blij te zijn met deze praktische handreiking. ‘Daar kunnen dorpsraden direct mee aan de slag’.

Gedeputeerde Ruud Van Heugten was bij deze bijeenkomst aanwezig en zei in zijn reactie verheugd te zijn over de concrete resultaten. Het maakt het verschil voor bewoners en organisaties tussen ‘’ze moesten het maar eens regelen dat…’ naar ‘we gaan zelf eens regelen dat…’.  Dit faciliteert het samen zoeken naar verbeteringen in gebruik en vervoersopties, alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Aanleiding Project Mobiliteit voor iedereen

Aanleiding voor het project is de bezorgdheid over de afnemende bereikbaarheid en leefbaarheid van plattelandsgebieden door de krimp, bezuinigingen en de nieuwe concessie openbaar vervoer. In de nieuwe concessie ‘strekken’ buslijnen en rijden daardoor minder over dorpen en kernen waardoor mobiliteitsvraagstukken toenemen, zeker in plattelandsgebieden.

De beperkte bereikbaarheid van allerlei voorzieningen ligt grotendeels in de onbekendheid met de vervoersvoorzieningen, het afnemend vertrouwen over de betrouwbaarheid van de bestaande systemen én het ontbreken van vervoersopties. Goede mobiliteitsmogelijkheden voor iedereen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Gewoon van A naar B kunnen reizen is belangrijk voor de lokale leefbaarheid en die van de regio.

In opdracht van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer/Servicepunt Regiotaxi Brabant-Noordoost, provincie Noord-Brabant en GGA heeft adviesbureau Zet in 2014 drie pilotprojecten uitgevoerd om in de praktijk te onderzoeken wat er nodig is om de mobiliteit, en daarmee de leefbaarheid, van een landelijk gebied als Noordoost-Brabant nu en in de toekomst te behouden en te versterken

Resultaten nu ook bruikbaar voor andere dorpen of wijken

Door wijzigingen in de (buurt)busroutes en de nieuwe concessie, zoeken veel gemeenten en bewoners van Brabant alternatieve mobiliteitsoplossingen. Vanuit de pilots zijn methodieken beschreven en gebundeld in een Toolkit Bereikbare Regio als handvat voor de aanpak rondom het versterken van mobiliteit. De Toolkit is direct bruikbaar voor andere gemeenten, dorpsraden en bewonersinitiatieven. Bij de aanpak kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling Kleinschalige mobiliteitsoplossingen van de provincie Noord-Brabant.

Zet ondersteunt initiatieven om mobiliteitsoplossingen te realiseren en bij het aanvragen van de subsidie op basis van een plan van aanpak en businesscase.

1.   Pilot Vervoersvoorziening Vianen

Vianen is een kern zonder openbaar vervoer, waar bewoners al lange tijd aangeven dat het gebrek aan openbaar vervoer hen beperkt. De provincie gaf aan dat er ook geen (buurt)bus zou komen. Sterke vergrijzing en terugtrekken van voorzieningen doet de mobiliteitsbehoefte toenemen.

Doel van de pilot is een alternatieve duurzame vorm van vervoer realiseren met particulier vervoer en vrijwilligers waardoor de mobiliteit van de inwoners van Vianen kan toenemen.

Resultaat

In samenwerking met de dorpsraad is de werkgroep Mobiliteit opgericht. Om aan de vervoersbehoefte van Vianen te kunnen voldoen is een lokale vrijwillige vervoersdienst Vianen ik neem je mee opgezet. Met een handzame informatiedrager met daarin alle vervoersmogelijkheden compact op een rijtje en ludieke en informatieve acties in het dorp, is iedereen geattendeerd op deze nieuwe lokale vervoersvoorziening.

2.   Pilot Mobiliteitsconsulent Sint Hubert

Sint Hubert is een kern (1.540 inwoners) met een goede busverbinding naar omliggende plaatsen en voorzieningen (station). Desondanks wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

Doel van de pilot is een toename van de mobiliteit en het gebruik van het openbaar vervoer door het vergroten van de kennis en het vertrouwen van mensen in het openbaar vervoer. Bewoners geven aan dat laagdrempelige informatie over openbaar vervoer er voor zorgt dat de kennis en de waardering voor het openbaar vervoer toeneemt.

Resultaat

De opgerichte werkgroep Mobiliteit Sint Hubert heeft middels een enquête achterhaald waar knelpunten zitten en welke behoeften er zijn. Bewoners bleken onvoldoende bekend en vertrouwd met reizen met het openbaar vervoer.

De pilot resulteerde in de instelling van een mobiliteitspunt waar mensen terecht kunnen voor vervoersinformatie. Een groep bewoners is getraind tot mobiliteitsconsulent, buddy’s die mensen lokaal ondersteuning en begeleiding bieden bij het gebruik van en reizen met het openbaar vervoer.

Bewoners hebben alle vervoersinformatie overzichtelijk en lokaal beschikbaar via een vervoerswaaier, de website en de mobiliteitsconsulent.

3.   Pilot Bereikbaar ziekenhuis

In het land van Cuijk is het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer-Beugen een veelvoorkomende bestemming. Het ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto. Daarnaast rijden er diverse (buurt)bussen, (deel)taxi’s en vrijwillige vervoershulpdiensten vanuit het Land van Cuijk (33 kernen) naar het Maasziekenhuis en vice versa.

Het doel van de pilot is om de verbinding met het Maasziekenhuis te verbeteren en meer grip te krijgen op de vervoersstromen.

Door regie en coördinatie is efficiency en kwaliteitsverbetering gerealiseerd voor meerdere partijen zoals het ziekenhuis, gemeenten, vervoerders én de gebruikers van OV-personenvervoer zoals patiënten, personeel en bezoekers.

Resultaat

Door een samenhangend pakket van maatregelen is de bereikbaarheid van het ziekenhuis verbeterd. De informatievoorziening, en daarmee de bekendheid en vertrouwdheid met het openbaar vervoer en regiotaxi, is verhoogd door onder andere een digitaal scherm met aankomst- en vertrektijden van alle voertuigen en een vervoersinformatietraining voor receptionisten. Met fysieke ingrepen is de toegankelijkheid binnen en buiten het ziekenhuis geoptimaliseerd.

Tijdens de pilotperiode is getest of een dalurentarief leidt tot betere spreiding over de dag en een piek vermijdt bij vervoerders en reizigers. Dalurentarief voor algemeen gebruik kan breed gecommuniceerd worden en biedt kansen voor kostenreductie voor de (regio)taxi.