Eind 2018 voerde Zet een uitgebreid onderzoek uit naar de mate van fysieke toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed in de Zuid-Limburgse gemeente Stein. Het onderzoek bestond uit twee fasen; het in kaart brengen van de toegankelijkheid ter plaatse en het verwerken van de opgetekende data inclusief advisering tot rapportages. In november zijn in totaal 27 gemeentelijke accommodaties bezocht, variërend van musea, sportaccommodaties tot multifunctionele centra. Onze bouwkundig adviseur en tevens projectleider Ben Kaelen heeft in een tijdsbestek van een week de gebouwen bezocht en werd bij meerdere opnames vergezeld door een afvaardiging van de lokale Werkgroep Sociale Inclusie Panel*. De samenwerking met de werkgroep resulteerde al bij de startbijeenkomst voor een sterk draagvlak en vertrouwen in de aanpak van Zet.

Na het fysieke onderzoek is de toegankelijkheidsdata verwerkt, geanalyseerd en is er per accommodatie een deelrapport opgesteld met adviezen en oplossingsrichtingen per geconstateerd knelpunt. Daarnaast is er een overall rapportage opgesteld waarin, naast grafieken en tabellen met gespecificeerde analyses, algemene constateringen en conclusies zijn weergegeven.

Door een efficiënte planning en strakke uitvoering werden eind december de definitieve rapportages vastgesteld en is het gehele traject naar volle tevredenheid van opdrachtgever en betrokken partijen geëvalueerd en afgesloten.

De gemeente heeft met de rapportages een actueel beeld van de staat van toegankelijkheid van haar vastgoed en gaat nu aan de slag met de aanbevelingen wat resulteert in het op korte termijn doorvoeren van de nodige quickwins om daarmee de toegankelijkheid naar een hoger niveau te tillen.

* De werkgroep Sociale Inclusie Panel bestaat uit ervaringsdeskundigen welke in nauwe samenwerking met de  gemeente al jaren werken aan een toegankelijke lokale samenleving en sinds kort werken aan de invulling van de lokale inclusie agenda.

Meer weten over toegankelijkheidsonderzoeken? Neem contact op met Ben Kaelen

Gemeente Stein diverse foto's