Kaft trendboek toegankelijkheid

“TOEGANKELIJKHEID IS AAN ZET”

Het landschap van de zorg en het sociale domein staan voor een transformatie die in Nederland uniek is in zijn aard en omvang. Per 1 januari 2015 worden veel taken in het kader van de Participatiewet, de AWBZ-Wmo en de Jeugdzorg gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeenten. Deze transities doen een enorm beroep op de veerkracht van de samenleving in al zijn verschijningsvormen, zowel formeel als informeel. Of het nu gaat om het zelforganiserend vermogen van de burgers, de versterking van sociale netwerken, ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven, vraagstukken van participatie en arbeidsmarkt; het is allemaal in beweging.

Dat is enerzijds een ongekende uitdaging, maar het geeft anderzijds ook ruimte en dus kansen voor nieuwe sporen naar een inclusieve samenleving. Want hoe zorgen we ervoor dat iedereen, jong of oud, met of zonder beperking, hoog of laag opgeleid, een bijdrage kan blijven leveren aan deze samenleving? Toegankelijkheid is daarvoor een zeer belangrijke randvoorwaarde. En dan hebben we het niet alleen over de toegankelijkheid van de zorg, een blijvende toegankelijkheid van (nabije) voorzieningen en het wegnemen van fysieke obstakels. Het gaat ook over je welkom voelen. Noord-Brabant zet zich al jaren in om de meest toegankelijke provincie te worden. En met succes. De kennis en ervaring die daarmee is opgedaan, is nu rijp om verder te ontwikkelen en breder te benutten.
Juist nu.

De op handen zijnde ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, biedt een goede kapstok om beleid in samenhang te bezien en werk te maken van een inclusieve samenleving. Niet alleen fysiek en functioneel, maar ook waar het gaat om sociale integratie. Sociale contacten en interactie bevorderen het begrip over en weer, tussen verschillende mensen en groepen in de samenleving, jong of oud, hoog- of laagopgeleid, met of zonder beperking. Deze wederkerigheid is mede essentieel om het welkome gevoel in de samenleving, waar dan ook, verder te versterken.

Het realiseren van een volledig inclusieve samenleving is hard werken en vergt een verandering in denken én in doen. Van bedrijven en burgers, instellingen en gemeentelijke instanties. Gelukkig ontbreekt het niet aan visie, ideeën, inzet en ambitie, zoals dit boekje laat zien. Het is aan ons samen om de juiste stappen te nemen, in de juiste volgorde. Als schakel naar sociaal resultaat levert Zet daar graag een bijdrage aan. Onder andere met deze uitgave. We hopen dat de verhalen ook u inspireren.