Het ministerie van VWS onderschrijft dat mantelzorg zwaar is. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat het ondersteunen van deze doelgroep een uitdrukkelijke taak is van beroepskrachten. In de Kamerbrief Versterken, verlichten, verbinden stelt hij:

"De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving wordt groter. De kern van mijn beleid is dat ik de informele ondersteuning en zorg wil versterken, verlichten en verbinden. Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, beter kan en moet."

De mantelzorger heeft verschillende rollen en weet deze meestal prima zelf vorm te geven. Ze is partner in de zorg (samenwerken), ze is cliënt (ondersteunen), ze is persoonlijk betrokkene (faciliteren) en ze is ervaringsdeskundig (afstemmen). Door met elkaar in gesprek te gaan wordt vanzelf duidelijk hoe de belasting is en welke ondersteuning nodig is.

Het Model Mantelzorgondersteuning (MMo)

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) biedt hiervoor een handige tool. Het Model Mantelzorgondersteuning (MMo) is een praktisch instrument (een vragenlijst met subjectieve en objectieve open en gesloten vragen) om met de mantelzorger in gesprek te gaan, om (dreigende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Tevens biedt het model de gelegenheid tot het invullen van een ecogram. Deze maakt inzichtelijk op welke manier de omgeving van de zorgvrager betrokken kan worden. Daarmee wordt het thema vraag- en aanbodverlegenheid bespreekbaar gemaakt.

Model Mantelzorgondersteuning (MMo) aanvragen

Door het MMo efficiënt in te zetten, levert dit input voor gemeentelijk mantelzorgbeleid en helpt het aanbieders van zorg en welzijn hun mantelzorgondersteuning te verbeteren.

Per 2015 moedigt de BRIZ gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn aan om de mantelzorger te betrekken in het zorgplan, al dan niet met hulp van het inzetten van het MMo.

Website BRIZ