Blog van Ingrid Dam

Pamflet Manifest

Onlangs organiseerde de Oisterwijkse coöperatie 'Zorg voor Elkaar' een conferentie met de titel 'Leefbaarheid in Perspectief!'

In de krant las ik dat ze de bijeenkomst afsloten met de presentatie van een mooi boek van Paul Spapens met voorbeelden van burgerinitiatieven én met het ondertekenen door vier gemeenten van een Brabants manifest voor samenwerking tussen burgers en lokale overheden.

Bij het lezen van het woord manifest dwaalden mijn gedachten af naar de tijd dat ik nog in de collegebanken zat en we het Communistisch Manifest lazen:’… een beknopte uiteenzetting van de denkbeelden van Marx en Engels over economie, klassenstrijd en revolutie…. Op Wikipedia lees ik nu dat het taalgebruik van dat Manifest opzettelijk eenvoudig werd gehouden zodat het ook leesbaar zou zijn voor leken, met name ongeschoolde arbeiders. 

Zou een modern manifest daar nog iets mee te maken hebben. In ieder geval lijken er wel wat linken te leggen. Burgerinitiatieven zetten de eigen kracht en creativiteit van bewoners in om kwaliteit van samenleven en zorgen te verbeteren, leefbaarheid te bevorderen, maar ook om tegen lagere kosten zaken anders te organiseren. Een nieuwe revolutie met verwachte en onverwachte effecten op de economie. En daartussendoor loopt ook nog de discussie of nieuwe economieën en burgerinitiatieven niet alleen voordelig zijn voor mensen met veel kennis, vaardigheden en kapitaal waardoor een ‘nieuwe’  klassenmaatschappij ontstaat.’ En hoe zit het eigenlijk met de taal van dit manifest

Zeer getriggerd vraag ik het Oisterwijksemanifest op. Het is een heel mooie intentieverklaring geworden, waarin partijen elkaar in duidelijke taal beloven om met samen, op gelijkwaardige wijze te werken aan een leefbare samenleving.

De kernbegrippen zijn:

  • cultuuromslag
  • communicatie
  • samenwerking
  • stimulering
  • partnership
  • kennisdelen

Heldere woorden,  maar met  grote verhalen erachter! Leuk om met elkaar te bedenken hoe we ook daadwerkelijk in de praktijk inhoud kunnen geven aan deze woorden. Nieuwe manieren vinden om met elkaar te leren, te experimenteren, fouten te maken en vanuit faalplezier nieuwe praktijken op te zetten.

Dat is leuk om verder mee aan de slag te gaan!

Hoe mooi zou het zijn wanneer alle Brabantse gemeenten het manifest gaan ondertekenen en er ook uitvoering aan gaan geven!