Een aantal eyeopeners over het effect van de Participatiewet.

Toename dementie vraagt veel meer mantelzorgers

De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie publiceerde onlangs zijn ‘Facts & Figures Dementie 2015’. Noord-Brabant is één van de provincies die te kampen heeft met dubbele vergrijzing (relatief veel ouderen boven de 80), waardoor het aantal mensen met dementie de komende jaren fors zal stijgen. Bij de zorg voor iemand met dementie zijn momenteel gemiddeld drie mantelzorgers betrokken.

Dat leidt tot de getoonde schattingen voor de komende decennia. Een fikse uitdaging, temeer daar de bevolking niet of nauwelijks meegroeit. Bovendien is overbelasting nu al een reëel probleem, zoals recente cijfers over mantelzorgers laten zien (Dementiemonitor 2014):
- ruim 50% voelt zich tamelijk tot zeer belast
- 83% ervaart de voortdurende vraag om aandacht als druk
- ruim 80% heeft moeite met veranderingen in het gedrag van zijn naaste
- 61% heeft voor het omgaan met die veranderingen behoefte aan ondersteuning

Maatschappelijke ondernemingen boeren goed

Maatschappelijke ondernemingen zijn bedrijven die winst nastreven om hun sociale doelstellingen te realiseren. Dat laatste staat altijd voorop. Onderzoek onder 300 van deze ‘social enterprises’ laat in twee jaar een gemiddelde omzetgroei zien van 24%; het aantal medewerkers steeg met gemiddeld 36%. In totaal zijn ze samen goed voor een omzet van 476 miljoen, met 10.709 werknemers.
Bron: de Volkskrant, 29 mei 2015

Participatiewet creëert vooral werk voor beleidsmedewerkers

Zo blijkt uit cijfers van participatiewerkt.nl, de vacaturebank voor de Participatiewet. In januari waren er 160 vacatures waarin het begrip Participatiewet voorkwam. 140 daarvan hadden betrekking op beleidsmedewerkers die zich gaan bezighouden met het invoeren van de Participatiewet. Slechts 20 vacatures waren daadwerkelijk gericht op de doelgroep, arbeidsgehandicapten.
Bron: HNWb.nl

Zorgvraag licht verstandelijk gehandicapten stijgt explosief

Al jaren achtereen nemen de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sterk toe. Deze kostenstijging is met name het gevolg van een toegenomen vraag naar zorg. Niet zozeer van gestegen kostprijzen. In 2011 vroegen 166.000 mensen met een verstandelijke beperking zorg via de AWBZ. Hun aantal is in ruim tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Totale kosten: rond de 6,7 miljard euro, ruim een kwart van de totale uitgaven aan de AWBZ. De vraag van mensen met een ernstigere verstandelijke beperking, met een IQ lager dan 50, is nauwelijks toegenomen.

Het aantal zorgvragende mensen met een lichtere verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85) steeg daarentegen van 22.000 in 1998 naar 108.000 in 2011. Onze steeds complexer wordende maatschappij zou daarvan weleens een belangrijke oorzaak kunnen zijn. Zie het interview met professoren Lensvelt en Tonkens.
Bron: Zorg beter begrepen (SCP, 2014).