De parels van Zet

Wij zijn Zet. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.
Omdat we geloven in gelijke kansen en de meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is. Een vitale, leefbare en toekomstbestendige samenleving vraagt om actieve
participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zet is een cruciale schakel in deze beweging.

Wij signaleren, jagen aan, realiseren doorbraken, nemen drempels weg.

We komen op voor kwetsbare groepen en brengen de juiste partijen en inzichten bij elkaar.

We verenigen belangen, mobiliseren betrokkenheid en zetten spelers in hun kracht.

We maken verbinding met andere sectoren, vanuit het besef dat sociale innovatie steeds vaker uit crossovers wordt geboren.

Zo vertalen we beleid in maatschappelijk rendement. Als dat ook uw streven is, bent u aan Zet.

 

MOBILITEIT LAND VAN CUIJK

In het Land van Cuijk heeft Zet drie projecten opgezet en begeleid om met mobiliteit op maat de leefbaarheid en zelfredzaamheid van bewoners te verbeteren. In elke pilot stond een ander mobiliteitsprobleem centraal en werden eerst de bestaande voorzieningen en behoeften in kaart gebracht. Om daarop samen met burgers, gemeenten en andere betrokken partijen een passende oplossing te ontwikkelen, realiseren én verankeren. Bewoners kijken nu met een bredere blik naar mobiliteit en betrokken organisaties blijken vaker bereid om samen aan oplossingen te werken. Aangezien steeds meer wijken, kernen en regio’s kampen met afnemende bereikbaarheid, hebben wij de opgedane ervaringen en inzichten inmiddels vertaald in een Toolbox bereikbare regio’s.

GEBUNDELDE KRACHT (VAN BRIZ, BUS EN ’T HEFT)

Een samenwerkingsproject van drie Brabantse netwerken (BRIZ, BUS en ’t Heft) die constateerden dat hun achterban zich bevindt in dezelfde dorpen en steden en dat de vraagstukken rond respectievelijk mantelzorg, armoede en het gemeenschapshuis over hetzelfde thema gaan: verbeteren van de leef-
omgeving en mogelijkheden van de kwetsbare Brabander. In vier pilots verkende een kwartiermaker hoe de thema’s van de drie netwerken zich tot elkaar verhouden en gekoppeld kunnen worden ter ondersteuning van hun achterban bij het verbeteren van de leefbaarheid. Vanuit het  gemeenschapshuis is gewerkt aan het bundelen van de krachten met de wijk. In Borkel en Schaft door de kleinschalige zorg in het dorp vorm te geven, in samenwerking met de zorg-instelling. In Heesch door het activiteitenprogramma van het gemeenschapshuis uit te breiden met een aanpak voor het armoedevraagstuk. Zet leverde kennis, projectleiding en ondersteuning.

 

N65 OMGEVINGS- PARTICPATIE

De gebiedsopgave N65 kent naast een infrastructureel vraagstuk (de MIRT Verkenning N65 Vught-Haaren) een specifiek initiatief. De boomkwekers in deze regio willen samen met de provincie de N65 tot de mooiste rijksweg van Nederland maken. Als visitekaartje voor Brabant én hun sector. Samen met het Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten verkent de provincie (als medeopdrachtgever) sinds mei 2013 de problematiek en mogelijke oplossingen. Om de meedenkkracht van de omgeving te benutten worden burgers, bedrijven en belangenorganisaties daar actief bij betrokken. Met Zet in een verbindende rol. Zo wil men komen tot inhoudelijke verrijking, betere oplossingen en een gedragen bestuurlijke keuze voor de N65 Vught-Haaren.

BOERDONK

Het verdwijnen van de busverbinding met Helmond heeft grote impact op de leefbaarheid, zo realiseerden Dorpsraad Boerdonk en Stichting Zorg om het Dorp zich. De handen werden ineengeslagen om een oplossing op maat te bedenken. Daarvoor kregen alle bewoners een vragenlijst en vonden gesprekken plaats over wat de beste oplossing was voor de bestaande vervoersproblemen. Dat bleek de dorpsauto te zijn. Deze werd beschikbaar gesteld door een lokaal garagebedrijf. Al gauw waren er voldoende enthousiaste vrijwillige chauffeurs en een coördinator. De dorpsauto is er voor iedereen en rijdt zowel binnen Boerdonk als daarbuiten, in aanvulling op de buurtbus richting Veghel. Zet bracht deskundigheid en ondersteunde bij de organisatie.

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP (DVG)

Samen met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie werkt Zet aan het dementievriendelijk maken van Brabant. In 2014 waren 19 Brabantse gemeenten actief met een veelheid aan projecten en partijen om deze beweging van onderop in gang te zetten. Zet adviseert hen daarbij, verleent praktische ondersteuning en organiseert kennisuitwisseling en –transfer. Onder andere met nieuwsbrieven, regionale leerwerkplaatsen in de vorm van werkbezoeken en masterclasses, twee interregionale werkconferenties (120 deelnemers elk) en de zesde jaarlijkse kennis- en inspiratiedag in het teken van de dementievriendelijke samenleving (22 workshops, 350 deelnemers). Bovendien werd de website www.dementievriendelijk.nl gelanceerd waar gemeenten inspirerende voorbeelden kunnen plaatsen en ophalen.

L@B/BRONMETHODIEK MAARHEZE

Krachten bundelen en het vrijwilligerspotentieel beter benutten. Dat is het doel van de bronmethodiek die Zet toepaste in Maarheeze. Kenmerkend zijn samenwerking tussen verenigingen en organisaties en denken vanuit de capaciteiten van mensen. Speciaal getrainde vrijwilligers vragen de achterban van hun eigen organisatie wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden om te doen en of ze zich willen inzetten voor anderen. In de wijk de Bruine Akkers leverde dit een gezamenlijke database van 45 nieuwe talenten op. Deze worden via een professional verbonden met een hulpvrager. De bronmethodiek is persoonlijk en laagdrempelig: elke organisatie die met vrijwilligers werkt kan aanschuiven en elke professional die ‘achter de voordeur komt’ kan bijdragen. Organisaties gaan anders denken: elkaar dingen gunnen en gebruik maken van elkaars kracht. Zet coacht de vrijwilligers en begeleidt het implementatieproces.

ZORGTOERISME BRABANTSE KEMPEN

De Brabantse Kempen is een aantrekkelijke regio, met een ruim aanbod aan kleinschalige en bijzondere verblijfsaccommodaties. Deze zijn echter nog niet allemaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische zieke. Terwijl zij (en hun naasten) ook zo normaal mogelijk op vakantie willen, veelal buiten het hoogseizoen. Kansen voor ondernemers om in te spelen op deze groeiende doelgroep. Stichting Kempen Goed (300 plattelandsondernemers), thuiszorgorganisatie Joriszorg en Zet startten hiervoor het project ‘Zorgtoerisme in De Brabantse Kempen’.
Zet checkte 14 toeristische ondernemingen op fysieke toegankelijkheid, gaf verbeteradviezen en berekende het rendement met OmzetXL. Zet trainde het personeel in een gastvrij onthaal en organiseerde kennisuitwisselingsbijeenkomsten. De gecheckte ondernemingen zijn herkenbaar aan een speciale Zet-deursticker en staan vermeld op Toegankelijkbrabant.nl en Vakantiezonderzorgen.com.

 

MANTELZORG (BRIZ)

Het terugdringen van overbelasting en het versterken van de eigen regie van mantelzorgers. Daar wil de Brabantse Raad voor Informele Zorg op beleidsmatig niveau aan bijdragen. BRIZ heeft o.a. een gespreksmodel ontwikkeld voor gemeenten en instellingen voor zorg en welzijn om de communicatie en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren en hen als gelijkwaardige partner in de zorg te zien. Zet onderschrijft dat belang en verzorgt met veel plezier het project-leiderschap van de activiteiten van de BRIZ, zowel op inhoud als proces.

 

SCHAKEL NAAR SOCIAAL RESULTAAT

De maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen raken altijd meer spelers en domeinen. Geen partij kan het meer alleen. Daarom vormt Zet slimme coalities tussen burgers, bedrijven, onderwijs en overheid. Wij zijn de verbindende schakel, naar sociaal resultaat. Meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, vindt u op onze website.