Workshop voor Altena

Vanaf 1 januari 2019 vormen Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen de nieuwe gemeente Altena. De fusiegemeenten hebben de herindeling aangegrepen om nieuwe verhoudingen tussen inwoners en gemeente in te bouwen in de werkwijze, denkwijze en organisatie van de nieuw te vormen gemeente. Belangrijke vertrekpunten voor beleid en uitvoering:

  • cocreatie door gemeente en inwoners op belangrijke thema’s
  • meer participatie en zeggenschap van inwoners over eigen leven en leefomgeving
  • de (sociale) veerkracht van de 21 kernen binnen de gemeente

Het proces is in 2016 gestart met een twintigtal visiegroepen van inwoners die hun eigen visie hebben geformuleerd op maatschappelijke thema’s zoals energie, zorg en welzijn, leefomgeving en milieu, ondernemerschap en de samenwerking met de gemeente. Inwoners hebben vervolgens projectideeën rond maatschappelijke opgaven ingediend om invulling te geven aan de nieuwe toekomstvisie. Daar zijn 21 icoonprojecten uitgekomen, waar we nu mee aan de slag zijn.
 

SOCIALE VEERKRACHT x VEERKRACHTIG BESTUUR

Zet is partner op sociale veerkracht en ondersteunt van onderop de ontwikkeling en resultaten van de icoonprojecten. Het benutten en versterken van sociale veerkracht vraagt daarnaast een nieuwe manier van werken van gemeenteraad, bestuur en ambtenaren. De icoonprojecten zijn zo opgezet dat geëxperimenteerd wordt met en geleerd wordt van nieuwe werkwijzen, rollen, en instrumenten die de gemeente inzet voor het versterken van sociale veerkracht en een veerkrachtiger organisatie en bestuur. In deze lerende aanpak reflecteren we op die dynamiek om waar nodig bij te sturen en te leren hoe het anders en beter kan. Zo verkennen we in de praktijk hoe de gemeente het beste kan bijdragen aan maatschappelijke impact. Samen brengen we de projecten verder én ontdekken we wat werkt en wat niet werkt. Daar gaat het nieuwe Altena zijn voordeel mee doen, onder andere voor haar gebiedsgerichte aanpak.

Zet zal de belangrijkste lessen, methodieken en instrumenten ook verspreiden via de verschillende platforms binnen de provincie zoals Stérk.Brabant en Ithaca.

leervragen

Wil jouw gemeente ook aan de slag met de invulling van haar rol als responsieve overheid?

Neem contact op met Marjolein Duif, projectleider en senior adviseur participatie.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant (programma Sociale Veerkracht) en de Altenagemeenten.