Gebiedsgericht werken

De ontwikkeling van een regio is een complex proces waarin niet één aspect centraal staat, maar juist de integrale aanpak van uiteenlopende ruimtelijke, economische, ecologische en sociale aspecten en belangen centraal staat. Veranderende marktomstandigheden, een veranderende rol van de overheid en de netwerksamenleving die uit de startblokken komt, vragen om een nieuwe aanpak. De betrokkenheid en deelname van alle belangen in gebiedsontwikkeling vraagt om eigentijdse participatiemethoden.  

Zet stimuleert de betrokkenheid van ondernemers, overheid, onderwijs en de omgeving (maatschappij & samenleving) bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in gebiedsontwikkeling. Zet levert als onafhankelijke verbindende schakel een bijdrage aan het formuleren van de ambities voor de regionale agenda. Wij werken mee aan de uitvoering ervan in samenhang en samenwerking met andere provinciale opgaven. Door ondersteuning op het proces én op inhoud brengt Zet partijen samen in een nieuwe - aan de eisen van deze tijd - aangepaste infrastructuur die de sociale cohesie bevordert en hen uitnodigt tot actieve participatie. Door moderne projectmatige ondersteuning van bovenlokale en (sub)regionale netwerken stimuleert en faciliteert Zet het zelf organiserend vermogen van bewoners en hun organisaties. Co-creatie is in al onze projecten een randvoorwaarde.

Rob van Egeraat, adviseur Zet

"In een vitale regio is het goed wonen, werken en recreëren. Maar dat komt niet vanzelf, daar moeten alle belanghebbenden hun schouders onder zetten".

Rob van Egeraat, adviseur Zet