Dementie, een zorg waar niemand omheen kan

We worden steeds ouder en met het klimmen der jaren neemt de kans op dementie sprongsgewijs toe. Boven de 65 jaar is die kans 10%, boven de 80 jaar 20% en boven de 90 jaar zelfs 40%. Gezien de dubbele vergrijzing zal het aantal mensen met psychogeriatrische problemen de komende decennia dan ook enorm stijgen. Binnen deze ontwikkeling brengt de sterke toename van het aantal alleenstaanden en allochtonen met dementie nog eens specifieke uitdagingen met zich mee. Er is nog een wereld te winnen als het gaat om bewustwording, acceptatie en het omgaan met dementie. We moeten als samenleving alle zeilen bijzetten om mensen met dementie en hun omgeving te ondersteunen. Een zorg van beleidsmakers, hulpverleners en burgers samen.

Mantelzorg verlichten
Aangezien mensen met dementie meer en langer dan voorheen thuis blijven wonen, neemt met name de druk op de mantel- en thuiszorg verder toe. Overbelasting is een reëel gevaar en betekent niet alleen een risico voor de mantelzorger, maar ook voor de mens met dementie die hij of zij verzorgt. Er zijn dringend verschuivingen nodig in de verhouding tussen professionals, mantelzorg en vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand zelf vergrijst echter ook. Tijd voor nieuwe inzichten en oplossingen en een andere rol voor welzijnsorganisaties. Wellicht kunnen maatjesprojecten, maatschappelijke stages en projectmatige klussen jongere generaties betrekken bij het versterken van de informele zorg. Verder komt het aan op het mobiliseren van krachten in de buurt. Ook nieuwe netwerken en woonzorg-concepten en slimme (ICT-)zorgsystemen kunnen voorzien in toezicht, begeleiding en respijtzorg. Om geïntegreerde ketenaansturing te bereiken is afstemming en samenwerking nodig tussen gemeenten (Wmo) en zorgverzekeraars. Zet legt de nodige verbindingen, ook met organisaties buiten het sociale domein.

Samen aan de slag voor een dementievriendelijk Brabant in 2020

In opdracht van de provincie Noord-Brabant ondersteunt Zet zowel de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) als de Brabantse Raad voor Informele Zorg (Briz). Wij zijn thuis in de materie en  zijn nauw betrokken bij de uitvoering van speerpunten van het provinciale programma Brabant Dementievriendelijk in 2020. In het kader van die ambitie zijn wij in opdracht van de provincie inmiddels al met 30 gemeenten en hun lokale netwerken aan de slag om hun gemeenschap dementievriendelijker te maken. Ook helpen wij bedrijven, ondernemers en instellingen die mensen met dementie willen ontvangen met begrip en respect. Dat doen we met advies, training en begeleiding van projecten.

Meer weten? Bel Wies Arts  (013-5441440) of stuur haar een e-mail.

Wies Arts programmamanager dementie

Bezoek dementievriendelijk.nl en kijk wat u kan doen om deze ambitie te realiseren! 

Wies Arts, programmamanager dementie bij Zet

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant