De zorg betaalbaar houden met vitaliteit en zelfredzaamheid

We worden gemiddeld steeds ouder en kunnen medisch gezien steeds meer. En wat kan, dat willen we ook allemaal inzetten. Een combinatie die veel druk legt op de zorgkosten: in 1972 nog 8% van ons nationaal inkomen, nu al 13% en zonder ingrijpen kan dat zomaar oplopen tot 30% in 2040. De regering heeft gekozen voor forse bezuinigingen in de care, onder meer door de transitie van een deel van de AWBZ naar de Wmo. Ook in de zorg wordt gezocht naar kostenreductie, zowel intramuraal (wegsnijden managementlagen) als extramuraal (buurtzorg, herintroductie wijkverpleegkundige, sociale wijkteams). Tegelijk wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor zelfzorg, preventie en zorg op afstand om mensen zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam te houden. De inzet: zorgkosten drukken en de kwaliteit van leven verhogen.

Veranderingsvermogen gevraagd
De maatschappelijke uitdagingen rond zorg en ouderdom vragen om baanbrekende oplossingen. Niet alleen qua techniek, maar ook in denken en doen. De burger krijgt een belangrijke rol toegedicht. Die moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid, meer gebruik maken van ehealth en mhealth en zelf de benodigde zorg om zich heen verzamelen of inkopen. Ook moet hij of zij als het even kan zelf zorg verlenen, als mantelzorger, goede buur of zorgvrijwilliger. Die burgerkracht en -bereidheid is er zeker, maar zul je over het algemeen wel moeten activeren. Dat beroep op zelf- en samenredzaamheid plaatst de gemeente meer op afstand; faciliterend aan die eigen verantwoordelijkheid. Nieuwe constellaties in het (vrijwillige) aanbod van zorg vragen ook om andere sturingsmodellen binnen gemeentes en met partijen in hun omgeving. 

Integrale aanpak, meer resultaat

De Wmo-afdelingen van gemeenten krijgen het flink voor de kiezen. Met nieuwe taken die niet 1 op 1 over te nemen zijn van het Rijk, omdat ze gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Dus wordt er hard gewerkt aan nieuwe oplossingen om burgers waar nodig te helpen vitaal en zelfredzaam te blijven. Een vraagstuk dat integraal moet worden aangepakt, omdat het uiteraard ook andere aspecten en beleidsterreinen raakt; van Gezondheid tot Wonen en van Ruimtelijke Ordening tot Sport. Denk aan het aanpassen van de woningvoorraad (levensloopbestendig wonen) en het creƫren van mogelijkheden voor verzorgd en beschermd wonen. Ook moeten bepaalde voorzieningen binnen bereik zijn en moeten mensen ergens kunnen komen om mee te blijven doen.

Zet verbindt

Zet kan helpen die integrale benadering in praktijk te brengen, door partijen, inzichten en oplossingsrichtingen te verbinden. Wij helpen gemeenten hun nieuwe rol te pakken en slaan ook voor zorgverzekeraars en aanbieders van zorg en welzijn de brug naar de burger. Ook hebben wij in opdracht van de Brabantse Raad voor Informele Zorg de ontwikkeling begeleid van het Model Mantelzorgondersteuning (Mmo). Een praktisch instrument om (dreigende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Dit helpt gemeentes en aanbieders van zorg en welzijn hun mantelzorgondersteuning te verbeteren.       

Laten we eens bespreken hoe Zet voor uw organisatie van meerwaarde kan zijn. Bel Nathalie Baas (013-5441440) of stuur haar een e-mail.

"ZORGINNOVATIE VRAAGT OOK OM NIEUWE, INNOVATIEVE BESTURINGSMODELLEN." 

Mr. Theo Bisschops, algemeen directeur Zorggroep RCH Midden-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant