Integrale mobiliteit in het licht van de toekomst

De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, wordt een wet voor alle beleidsterreinen die de fysieke leefomgeving raken. Doel: vereenvoudiging van de regels, snellere besluitvorming en meer gebruiksgemak. De Omgevingswet wil een opstap zijn voor alle betrokkenen in een bepaald gebied. Om de Omgevingswet goed in te vullen is het stimuleren en ontwikkelen van een omgevingsvisie een belangrijk begin. Het kabinet werkt in 2017 en 2018 aan de Nationale Omgevingsvisie. Ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau worden burgers, bedrijven en instellingen uitgenodigd om mee te denken over de toekomstige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De betrokkenen geven aan wat ze willen en nodig vinden om in de toekomst te zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame omgeving. Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in zo’n omgevingsvisie.

Integrale visievorming

In het proces van de visievorming op verschillende beleidsterreinen worden beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur, water en milieu, enzovoorts met elkaar verbonden. Over mobiliteit in het betreffende gebied wordt nagedacht in relatie tot de behoeften van burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen, enzovoorts. Het is daarom belangrijk in beeld te brengen wat burgers en bewoners, in het licht van de ontwikkelingen, nodig zullen hebben om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Belangrijke aandachtspunten in dit kader zijn:

  • het bereikbaar houden van bedrijventerreinen en voorzieningen in een centrumgemeente
  • of groene en recreatieve activiteiten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn
  • of er meer ruimte nodig is voor fietsers of wandelaars
  • hoe houden we het verkeer veilig?
  • hoe willen we het parkeren in centrum of woonwijken regelen?
  • de rol van transferia

Mobiliteit kan zeker ook bijdragen aan overkoepelende thema’s als ‘gezondheid voor iedereen’ of ‘een duurzame stad’. Vanuit de trends en ontwikkelingen worden de toekomstige opgaven duidelijk. Bekijk daarbij wat dit betekent voor de regio, bovenlokaal en lokaal. Immers, knelpunten en ook de oplossingen hebben vaak invloed op het omliggende gebied. De onderlinge samenhang in een regio bekijken, biedt zeker kansen voor innovatieve oplossingen.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

In een omgevingsvisie worden strategische keuzes vastgelegd voor de fysieke leefomgeving op nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau. Deze richtinggevende hoofdlijnen gelden voor de lange termijn en fungeren als toetsingskader voor het omgevingsplan. Hierin worden functies toegekend aan locaties voor het grondgebied van een gemeente, zoals vroeger in een bestemmingsplan gebeurde. In dit plan staan regels en uitgangspunten over activiteiten die in een gebied mogen of kunnen plaatsvinden.

Bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen kunt u Zet inschakelen als onafhankelijk procesbegeleider. Neem voor meer informatie contact op met Rob van Egeraat

Ook interessant

De visie van Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant

En lees het interview met Ronald Soemers, coördinator verkeer en vervoer van de GGA Hart van Brabant